wtorek 14 styczeń 2014

MPP-01-2014 Lednogóra: Dostawa oleju opałowego

Lednogóra: Dostawa oleju opałowego Numer ogłoszenia: 14172 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 14172-2014 z dnia 2014-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lednogóra
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - sukcesywną dostawę oleju opałowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym CPV- 09.13.50.00 - Olej opałowy - szacowane zapotrzebowanie na olej opałowego w okresie objętym zamówieniem wynosi do 12...
Termin składania ofert: 2014-01-23

Numer ogłoszenia: 24546 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14172 - 2014 data 14.01.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061 4275010, fax. 061 4275020.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 23.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 107..
W ogłoszeniu powinno być: 24.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 107.


zmiana treści SIWZ 22.01.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy , Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061 4275010, faks 061 4275020.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lednicamuzeum.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - sukcesywną dostawę oleju opałowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym CPV- 09.13.50.00 - Olej opałowy - szacowane zapotrzebowanie na olej opałowego w okresie objętym zamówieniem wynosi do 12 000 litrów, - miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju opałowego stanowiącego przedmiot zamówienia nastąpi do zbiorników kotłowni w: Rezerwacie Archeologicznym, Gród w Grzybowie, Adres; Grzybowo 10A, 62-300 Września. oraz Oddział MPP na Lednicy, Gród Piastowski w Gieczu. Adres; Giecz- Grodziszczko 2, 63-012 Dominowo. 2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia 1) wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, 2) na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny, 3) Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiorników oleju w kotłowniach oleju opałowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. 3. Sposób realizacji dostaw: 1) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia, po każdorazowym złożeniu telefonicznego zamówienia Zamawiającego potwierdzonego faksem w terminie 2 dni od telefonicznego złożenia zamówienia. Zamawiający decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju opałowego do zbiorników oleju w kotłowniach przez okres obowiązywania zawartej umowy. 2) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną Wykonawca będzie realizował dostawy oleju opałowego autocysterną spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego prawa. 3) Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze. 4) Załadunek zbiorników paliwa oleju w kotłowniach nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. 4. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie następuje po wystawieniu faktury VAT. 5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie dostarczony i wlany do zbiorników oleju Zamawiającego olej opałowy (czyli fakturowanie nastąpi za olej opałowy zatankowany do zbiorników oleju opałowego Zamawiającego). 6. Zmiana cen jednostkowych oleju opałowego może nastąpić tylko w przypadku zmiany przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym rozporządzeniem MF w sprawie podatku akcyzowego. W przypadku podwyżki cen tych artykułów na rynku krajowym jak i w przypadku ich obniżki, Wykonawca ma obowiązek podnieść lub obniżyć cenę. Podstawą do zmiany cen będą nowe ceny przedstawione przez Wykonawcę opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta (zmiana może dotyczyć jedynie cen jednostkowych). Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianie cen, wysokość zastosowanej marży jest stała przez cały czas obowiązywania umowy. 7. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim, 2) Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferent zobowiązany jest wykazać się dokumentem stwierdzającym prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycznie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2. Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia, 3) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 5) wystąpiła konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie, 6) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lednicamuzeum.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


PLIKI:

1) SIWZ dostawa oleju opałowego

2) Zalącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

3) Zalącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie art. 22 ust. 1

4) Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

5) Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

6) Załącznik nr 5 do SIWZ Grupa kapitałowa