poniedziałek 05 listopad 2018

MPP/03/2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 

Nr postępowania: MPP-3-2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

tel. 61 427 50 10

www.lednica.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  1. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Leszno, ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: cena, czas reakcji grupy interwencyjnej.

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego;

Cena netto: 889.715,20 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 20/100)

Kwota brutto: 1.094.349,70 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 70/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 204.634,50 zł (słownie: dwieście cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote 50/100)

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

Cena jednostkowa netto za rbh: 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100)

Stawka podatku VAT: 23%

Planowana ilość: 182 rbh

Cena jednostkowa brutto/rbh: 36,90 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 90/100)

Cena łączna usługi objętej prawem opcji: 6.715,80 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych 80/100)

 

Czas reakcji grupy interwencyjnej: 14 minut

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 100x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

„STEKOP” Spółka Akcyjna – Lider

„STEKOP – OCHRONA”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner

Siedziba oraz adres siedziby:

Warszawa, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

Kolonia Porosły, Kolonia Porosły 52, 16-070 Choroszcz

 

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Otium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Lider)

Biuro Ochrony „VIGOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner 1)

VIGOR Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner 2)

VIGOR Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Partner 3)

Siedziba oraz adres siedziby:

Plewiska, ul. Szkolna 73, 62-064 Plewiska (Lider)

Poznań, ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań (Partner 1)

Poznań, ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań (Partner 2)

Poznań, ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań (Partner 3)

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Leszno, ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

 

Oferta nr 4:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółdzielnia „DOZÓR” w Gnieźnie (Lider)

Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno (Lider)

Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las (Partner)

 

Oferta nr 5:

Nazwa (firma) wykonawcy:

MAKROPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider)

MAKROPOL TP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań (Lider)

Poznań, ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań (Partner)

 

Oferta nr 6:

Nazwa (firma) wykonawcy:

HUNTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Grodzisk Wielkopolski, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

 

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
    w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
    z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Otium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Lider)

Biuro Ochrony „VIGOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner 1)

VIGOR Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner 2)

VIGOR Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Partner 3)

Siedziba oraz adres siedziby:

Plewiska, ul. Szkolna 73, 62-064 Plewiska (Lider)

Poznań, ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań (Partner 1)

Poznań, ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań (Partner 2)

Poznań, ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań (Partner 3)

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 54,38 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 94,38 x 3 członków komisji przetargowej = 283,14 punktów

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Leszno, ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 100x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

Oferta nr 4:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółdzielnia „DOZÓR” w Gnieźnie (Lider)

Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno (Lider)

Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las (Partner)

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 58,59 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 98,59 x 3 członków komisji przetargowej = 295,77 punktów

 

Oferta nr 5:

Nazwa (firma) wykonawcy:

MAKROPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider)

MAKROPOL TP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań (Lider)

Poznań, ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań (Partner)

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 58,87 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 98,87 x 3 członków komisji przetargowej = 296,61 punktów

 

Oferta nr 6:

Nazwa (firma) wykonawcy:

HUNTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Grodzisk Wielkopolski, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 56,49 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 96,49 x 3 członków komisji przetargowej = 289,47 punktów

 

 

 

  1. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  1. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  1. Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.