środa 23 styczeń 2019

MPP-04-2018 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko- wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

 

Uzasadnienie

 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku, gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pozostała 1 ważna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz, Ruszkowo 7a, 63-000 Środa Wlkp. Cena złożonej oferty: 35 977 500,00 złotych brutto.

Mając na uwadze, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 18 965 038,52 złotych brutto i nie jest w stanie zwiększyć tych środków, należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.