środa 17 październik 2018

MPP/04/2018 Wyjaśnienia treści SIWZ

*

Dziekanowice, dnia 17 października 2018 r.

 

Postępowanie nr MPP-04-2018

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami:

 

1. Wg dokumentacji szczegółowy zakres i rodzaj ingerencji w istniejącą konstrukcję drewnianą kondygnacji powyżej poziomu 0 budynków B2/1 i B2/2 ustali na etapie realizacji inspektor nadzoru i kierownik budowy. Takie dane nie są wystarczające do rzetelnej oceny zakresu. Prosimy o doprecyzowanie wytycznych lub wyłączenie zakresu z przetargu.

Odpowiedź:

Elementy konstrukcyjne dachu są tylko lokalnie zniszczone – przyjęto w zestawieniu dla stropów dodatkowy zapas drewna na prace związane z więźbą dachową (5m3).

 

2. W budynku Al i A2 wskazano podwójne trzpienie dylatacyjne w stropie bez informacji na temat ich typów. Prosimy o doprecyzowanie wytycznych lub wyłączenie zakresu z przetargu.

Odpowiedź:

Trzpienie dylatacyjne zgodnie z opisem - lub inne o nie gorszych parametrach.

 

Dobór zbrojenia krawędziowego dla połączenia belek ze słupem przy zastosowaniu trzpieni dylatacyjnych VSd 860 kN trzpień (nr: typ) 17: JDSD 120 HF

 

Parametry :

maksymalna f 30 mm

klasa betonu C25/30

klasa stali A-IIIN

otulina 30 mm

b= 40 cm bmin. [cm]= 30 cm

h= 140 cm hmin. [cm]= 112 cm

liczba trzpieni w pionie n1 4

rozstaw h0 35,0 cm

odległość h1 17,5 cm

liczba trzpieni w poziomie n2 1

rozstaw b0 40,0 cm

odległość b1 20,0 cm

 

Podwójne trzpienie dylatacyjne

Ustalenie nośności obliczeniowej uwzględniającej przesuw podłużny i poprzeczny 4 * JDSDQ 25 HF

Parametry :

Nośność obliczeniowa stali VRd,s = 56,3 kN

Nośność obliczeniowa na przebicie VRd,ct = 132 kN

Nośność obliczeniowa na wykrusznie przekroju betonowego VRd,ce = 67,9 kN

miarodajna nośność obliczeniowa VRd = 56,3 kN

Wartość obliczeniowa obciążenia VEd = 42,8 kN

maks. wykorzystanie trzpieni η = 75,9 %

 

W załączeniu karty charakterystyki określające minimalne parametry trzpieni.

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że regały przesuwne są poza zakresem przetargu. Wskazuje na to brak wyszczególnienia w przedmiarach oraz brak szczegółowych wytycznych dot. regałów w dokumentacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 5 ppkt. b) Załącznika A. do Opisu Przedmiotu Zamówienia: Zakres Zamówienia nie obejmuje wyposażenia meblowego.

Regały przesuwne stanowią wyposażenie meblowe budynków.

 

4. W celu doprecyzowania odpowiedzi na pytania udzielone 11.10.2018, w których punkt 2 brzmi:: „Zakres robót związanych z wykonaniem zagospodarowaniem terenu został wskazany w Załączniku B do Opisu Przedmiotu Zamówienia - 6_PR_4", prosimy o potwierdzenie, że w zakres wchodzą jedynie rozbiórki i niwelacja (wg załączonego wycinka z przywołanego załącznika), a nie wchodzą pozostałe roboty wskazane w opisie technicznym (rozdział XVI) bądź załączniku nr 1.1, a w szczególności wycinki bądź nasadzenia zieleni ozdobnej, podbudowy i nawierzchni drogowej, zegara słonecznego, itp.

4>

NrSpTedn

Rataja            / ops pcayqi

■ość

Jem may

1

 

STAN: Roboty rozbiórkowe

Kod  CPV: 45111300-1

 

 

1

 

KNR 40400208

Rozebranie murów i słupów wolnostojacych na zaprawie cementowo-wapiennej

3J600

it3

2

 

KNR 4040303-06

Rozebranie ścian betownowych o grubości do 40 cm

1,400

it3

3

 

5060901-01 z

Demontaż metalowych masztów rurowych o wysokości 6m

3000

maszt

4

 

404 1105-01 11

Transport gruzu samochodem samowyładowawczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

5,000

m3

5

 

4011107-0111

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km

1,0500

t

1.1

 

ELEMENT: Niwelacja terenu

 

 

6

 

KNR 2-01 0416-01

Ropalntowanie spycharkami ziemi wyodbytej z wykopów – kat. Gruntu I-IV

3823,844

m3

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu obejmuje roboty rozbiórkowe obiektów kolidujących oraz niwelację terenu, który to zakres został wskazany w Załączniku B. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – 6_PR_4.

 

5.Ze względu na rozbieżności w opisach pozycji przedmiarowych, prosimy o informację, czy płyty akustyczne opisane na rys. D-38 można/należy przyjąć jak te wskazane na rys. D-39?

Odpowiedź:

Płyty akustyczne są opisane na rysunkach D-38 oraz D-39.

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.