poniedziałek 22 październik 2018

MPP/04/2018 Wyjaśnienia treści SIWZ

Dziekanowice, dnia 22 października 2018 r.

 

 

Postępowanie nr MPP-04-2018

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami:

 

1. W nawiązaniu do wcześniejszych pytań Wykonawcy dotyczących umożliwienia zmniejszenia ujemnego salda na kontrakcie (pytania z dnia 10.10.2018 r.) Informujemy, iż możliwą opcją, która wpłynie pozytywnie na saldo finansowania kontraktu byłoby udzielenie zaliczki przez Zamawiającego, co zmniejszy negatywną ocenę ryzyka na kontrakcie. Wykonawca wnosi, zatem o wprowadzenie płatności zaliczkowej lub zaliczki zabezpieczonej w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2 Pzp - w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy. Rozliczenie zaliczki mogłoby nastąpić proporcjonalnie do zaawansowania prac.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaliczek.

 

2. W pomieszczeniu zmywalni ma być okap z wbudowanym wentylatorem uruchamiany w momencie otwarcia zmywarki - proszę o podanie danych okapu zintegrowanego ze zmywarką. Standardowe okapy nie mają opcji współdziałania z innymi urządzeniami. Prosimy o informację mamy wycenić zwykły okap uruchamiany ręcznie?

Odpowiedź:

Proszę o wycenę zwykłego okapu uruchamianego ręcznie.

 

3. Wentylacja budynku BI i magazynów na 1 i 2 piętrze budynku B2: projektowane są osuszacze i nawilżacze powietrza. Podane są tylko parametry o gabarytach, zużyciu energii i pojemności zbiornika na wodę. Na podstawie takich danych trudno dobrać urządzenia, brak wydajności osuszania, ilość pary itp. Prosimy o wskazanie produktu referencyjnego.

Odpowiedź:

Poniżej uzupełniające parametry techniczne urządzeń oznaczonych na Rys. V01:

 – osuszacz w pom. B1.0.09: absorpcja 8 l/dzień, przepływ powietrza 80/100/120 m3/h;

- osuszacze w pom. B1.0.15 i B1.0.16: absorpcja 40 l/dzień, przepływ powietrza 320/345 m3/h;

- nawilżacze: wydajność 1000/2500 ml/h, przepływ powietrza 490/790 m3/h.

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.