wtorek 16 październik 2018

MPP/04/2018 Wyjaśnienia treści SIWZ

*

Dziekanowice, dnia 16 października 2018 r.

 

 

Postępowanie nr MPP-04-2018

 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

1. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do III części SIWZ Umowa zmiany zapisu § 16 ust. 2 na następujący: Do celów rozliczeń Zamawiający dokona częściowych odbiorów robót, jednak nie częściej niż co miesiąc.

Możliwość co miesięcznego fakturowania jest standardem w budownictwie. Chyba że zamawiający udziela zaliczki co w tym przypadku nie ma miejsca. Finansowanie robót przez 4-5 miesięcy wyklucza zaangażowanie wielu firm ponieważ dostawcy i usługodawcy oczekują płatności w terminie 30 dni. Biorąc pod uwagę czas wykonania prac, zaawansowania uzyskania akceptacji oraz termin płatności ostatecznie obciąża się Wykonawcę 5 miesięcznym kredytowaniem.

Możliwość co miesięcznych płatności daje również Państwu możliwość co miesięcznej weryfikacji rozliczeń z podwykonawcami. Nadaje Umowie typowy dla budownictwa sposób rozliczenia. Należy wziąć po uwagę, że za każdą dostawą prac i usług stoi nakład pracy rąk ludzkich co powinno również być brane pod uwagę przy konstruowaniu Warunków Umownych. Brak zmiany tych zapisów może skutkować brakiem zgody osób decyzyjnych Wykonawcy na złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

2.            Wykonawca wnosi o wprowadzenie do III części SIWZ Umowa zmiany zapisu § 20 ust. 3 na następujący: Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za odebrane częściowo roboty o 30 (słownie: trzydzieści) dni w stosunku do każdej z tych faktur.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

3. Wykonawca wnosi o wprowadzenie do III części SIWZ Umowa zapisu o limicie kar umownych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Brak wprowadzenia limitu kar w Umowie znacznie ogranicza potencjalnych Oferentów, którzy chcieliby przystąpić do postepowania przetargowego.

Wykonawca w zakresie pytań i próśb o zmianę III części SIWZ Umowa podkreśla, iż wynika to z dobrej woli zachowania równowagi stron postępowania oraz dobrych zasad kontraktowych. Zaproponowana przez Zamawiającego Umowa poprzez szeroki wachlarz kar, brak ich limitu daje możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza kar nie wpływających na realizację a jednocześnie umożliwia naliczenie kar powyżej rzeczywiście poniesionego uszczerbku w Projekcie inwestycyjnym. Wykonawcy analizując nie tylko przedmiot zamówienia ale i wszelkie ryzyka prawno – finansowe, natomiast przy zaproponowanych założeniach widzą bardzo duże niekorzystne ryzyka prawne związane z kontraktem. Brak limitu kar może wpłynąć negatywnie i spowodować brak możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty.                

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

4. Prosimy o informację, czy załączone przedmiary można modyfikować w zakresie ilości podstawy oraz czy można je dzielić według branż? W przypadku braku możliwości modyfikacji, prosimy o informacje, które przedmiary są wiążące ATH czy PDF?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty kosztorysu. Zgodnie z pkt. 15.1. IDW: Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Stanowiące Załącznik B.6. do Opisu Przedmiotu Zamówienia przedmiary robót są jednym z elementów składowych dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane, a nie jedyną podstawę do wyliczenia przez wykonawcę jego wynagrodzenia za realizację zamówienia.

Zamawiający nie widzi więc żadnych przeszkód aby wykonawca modyfikował przedmiary w zakresie ilości, podstawy czy dzielenia wg branż, jeżeli takie działanie jest zdaniem wykonawcy niezbędne i pomoże mu w wyliczeniu ceny za realizację zamówienia.