piątek 19 sierpień 2011

MPP-05-2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

        Dziekanowice, dnia 19 sierpnia 2011 r.

 

Nr postępowania: MPP-5-2011

 

 

           

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.

 

„Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

I.               Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 5, złożona przez:

 

Nazwa (firma) wykonawcy:

Konsorcjum w składzie:

1) JANTAR 2 Spółka z o.o.

Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

2) JANTAR Spółka z o.o.

Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 5, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 467 123,50 zł brutto (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i 50/100).

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 400 pkt

Łączna punktacja: 400 pkt

 

II.             Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1

Solid Security Sp. z o.o.

Ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

 

Oferta nr 2

Stanisław Kucy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Ochorny Osób i MIenia “CARE – TRANS Stanisław Kucy”

Os. Łużyckie 40A/8, 66-200 Świebodzin

 

Oferta nr 3

Spółdzielnia Pracy „Połysk”

Ul. Czwartaków 25, 61-495 Poznań

 

Oferta nr 4

Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” sp. z o.o.

Ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

 

Oferta nr 5

Konsorcjum w składzie:

1) JANTAR 2 Spółka z o.o.

Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

2) JANTAR Spółka z o.o.

Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

 

 

III.           Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryterium oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1

Solid Security Sp. z o.o.

Ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 391,12 pkt

Łączna punktacja: 391,12 pkt

 

Oferta nr 2

Stanisław Kucy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Ochorny Osób i MIenia “CARE – TRANS Stanisław Kucy”

Os. Łużyckie 40A/8, 66-200 Świebodzin

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 304,76 pkt

Łączna punktacja: 304,76 pkt

 

Oferta nr 3

Spółdzielnia Pracy „Połysk”

Ul. Czwartaków 25, 61-495 Poznań

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 364,4 pkt

Łączna punktacja: 364,4 pkt

 

Oferta nr 4

Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” sp. z o.o.

Ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 373,84 pkt

Łączna punktacja: 373,84 pkt

 

Oferta nr 5

Konsorcjum w składzie:

1) JANTAR 2 Spółka z o.o.

Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

2) JANTAR Spółka z o.o.

Ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 400 pkt

Łączna punktacja: 400 pkt