piątek 13 lipiec 2012

MPP – 1 - 2012 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

Przez:

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY
DZIEKANOWICE 32
62-261 LEDNOGÓRA

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Pytanie wykonawcy: Czy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji w/w zamówienia na wszystkich posterunkach muszą posiadać licencję pracownika ochrony.
Wyjaśnienia zamawiającego: Tak, wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji w/w zamówienia muszą posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej I stopnia, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 122 ze zm.).
2. Pytanie wykonawcy: Jakie uzbrojenie i wyposażenie pracowników ochrony jest wymagane na obiektach podlegających obowiązkowej ochronie?
Wyjaśnienia zamawiającego: Uzbrojenie i wyposażenie pracowników ochrony fizycznej jakie jest wymagane w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie jest wskazane w Planie ochrony muzeum, sporządzonym na podstawie art. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 122 ze zm.).