piątek 13 lipiec 2012

MPP – 1 - 2012 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

Postępowanie nr: MPP-01-2012

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:
1.  Dział XIII Miejsce, termin i sposób składania i otwarcia ofert otrzymuje następujące brzmienie:
„1) Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, oznakowanej w sposób następujący:
- tytuł „Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” z podaniem  nazwy i adresu Zamawiającego, wraz z adnotacją - nie otwierać przed dniem 18.07.2012 r., godz. 10.15.
2) Termin składania ofert.
a) Ofertę należy składać na adres siedziby Zamawiającego - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, pokój 107 – sekretariat Muzeum, do dnia 18.07.2012 r., godz. 10.00,
b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2012 r., o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, sala konferencyjna w budynku dyrekcji Muzeum.
a) Otwarcie ofert jest jawne;
b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

2. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 149161-2012 z dnia 2012-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lednogóra
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, który jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4 - usługi ochroniarskie. 2. Miejsce realizacji...
Termin składania ofert: 2012-07-16Numer ogłoszenia: 153183 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 149161 - 2012 data 09.07.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061 4275010, fax. 061 4275020.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
•    W ogłoszeniu jest: 16.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, pokój 107 - sekretariat Muzeum.
•    W ogłoszeniu powinno być: 18.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, pokój 107 - sekretariat Muzeum.


Dziekanowice, dnia 13.07.2012 r.

Postępowanie nr MPP – 1 - 2012

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE
UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

Przez:

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY
DZIEKANOWICE 32
62-261 LEDNOGÓRA

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Pytanie wykonawcy: Czy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji w/w zamówienia na wszystkich posterunkach muszą posiadać licencję pracownika ochrony.
Wyjaśnienia zamawiającego: Tak, wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji w/w zamówienia muszą posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej co najmniej I stopnia, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 122 ze zm.).
2. Pytanie wykonawcy: Jakie uzbrojenie i wyposażenie pracowników ochrony jest wymagane na obiektach podlegających obowiązkowej ochronie?
Wyjaśnienia zamawiającego: Uzbrojenie i wyposażenie pracowników ochrony fizycznej jakie jest wymagane w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie jest wskazane w Planie ochrony muzeum, sporządzonym na podstawie art. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 122 ze zm.).