piątek 14 wrzesień 2018

MPP/2/2018 - Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko – wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 14 września 2018 roku, do godziny 11:00, nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.