poniedziałek 19 październik 2015

MPP-3-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (ochrona)

Lednogóra: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Numer ogłoszenia: 277824 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy , Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061 4275010, faks 061 4275020.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lednica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, który jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4 - usługi ochroniarskie. 2. Miejsce realizacji zamówienia: 1) Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 oraz Oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim; 2) Oddział Wielkopolski Park Etnograficzny, Dziekanowice 23; 3) Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, działka 257; 4) Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu, 63-012 Dominowo. 3. Wymiar realizacji zamówienia: 1) Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 oraz Oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim - w okresie od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 48 h na dobę przez 7 dni w tygodniu (2 osoby przez 24 godziny), 2) Oddział Wielkopolski Park Etnograficzny a) w okresie od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 48 h na dobę przez 7 dni w tygodniu (2 osoby przez 24 godziny), 3) Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie - w okresie od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku: przez 5 dni w tygodniu (1 osoba przez 16 godzin), przez 2 dni w tygodniu ( sobota, niedziela oraz święta - 1 osoba przez 24 godziny) 4) Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu - w okresie od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku: 7 dni w tygodniu (1 osoba przez 24 godziny), 4. Zakres świadczenia usługi przy realizacji niniejszego zamówienia zastał opisany w dokumencie Obowiązki ogólne służb ochrony na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ - Obowiązki ogólne służb ochrony na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 5. Opis obiektów podlegających ochronie znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ- Opis obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 6. Wykonawca uaktualni Plan ochrony Muzeum w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jeżeli konieczność uaktualnienia wynika z przepisów prawa. 7. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę ochrony obiektów Muzeum muszą być wpisani na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 8. Pracownicy wykonujący usługi w zakresie ochrony obiektu będą posiadać odpowiednie, jednolite umundurowanie i identyfikatory. Wykonawca zadba, aby personel ochrony w czasie pracy był wyposażony w jednolity ubiór tj. mundury, elementy identyfikujące firmę ochrony oraz indywidualne identyfikatory pracownika ochrony. 9. Zamawiający wskazuje, że formalne przejęcie obowiązków w zakresie ochrony obiektów nastąpi w dniu 31 grudnia 2015 r. w godzinach pracy Zamawiającego. Przez formalne przejęcie obowiązków przez Wykonawcę należy rozumieć: - odbiór kluczy od dotychczasowego Wykonawcy, - przejęcie pełnego kompletu dokumentacji dotyczącej wykonywanej pracy od dotychczasowego Wykonawcy, - przejęcie chronionych obiektów od dotychczasowego Wykonawcy, 10. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wraz z ofertą należy załączyć certyfikat ISO, potwierdzający, że Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania jakością zgodny w wymogami normy ISO 9001, oznaczonej jako PN-EN ISO 9001:2009 - w zakresie świadczenia ochrony fizycznej osób i mienia - lub dokument równoważny wydany przez odpowiedni podmiot uprawniony do kontroli jakości. 11. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany w pkt. 3, w przypadku organizowania przez Zamawiającego imprez, w tym imprez masowych, na terenie Zamawiającego lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia. 12. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w pkt 11, przedmiot opcji będzie obejmował ochronę osób i mienia w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia lub zapewnienia usług ochrony osób i mienia: a) Impreza - Noc Kupały - druga połowa czerwca 2016 roku - 4 pracowników ochrony w wymiarze 8 godzin każdy. Przewidywane godziny 19.00 - 3.00, b) Impreza - Żywy Skansen - pierwsza niedziela lipca 2016 roku - 4 pracowników ochrony w wymiarze 8 godzin każdy. Przewidywane godziny 10.00 - 18.00, c) Zjazd Wojów w Grzybowie - połowa sierpnia 2016 roku - 2 pracowników ochrony w wymiarze 36 godzin każdy, przewidywane godziny: piątek: 19.00-7.00, sobota i niedziela: 7.00 -19.00, d) Dożynki gminne - druga połowa sierpnia 2016 roku - 5 pracowników ochrony w wymiarze 10 godzin każdy. Przewidywane godziny 16.00 - 2.00, e) Inne imprezy organizowane przez Muzeum, których dokładny termin nie jest jeszcze ustalony - nie więcej niż dwie imprezy w roku 2016 - 6 pracowników ochrony w wymiarze 10 godzin każdy. Łączny wymiar godzin objętych prawem opcji: 246 h. 13. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie usługi ochrony osób i mienia objętego prawem opcji nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3. 14. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 15. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie do 10% wartości brutto niniejszej umowy nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w SIWZ 16. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 7 dni przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających wynoszących 10% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium (przepisy art. 45. Pzp). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100). 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w banku PKO BP S.A. O/Gniezno, na numer rachunku bankowego: 93 1020 4115 0000 9402 0040 5217 z dopiskiem: Wadium w przetargu na zadanie pn.: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 2) Zamawiający, wymaga by Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62 -261 Lednogóra - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 3) Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn.: a) potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub b) potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie w/w kserokopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającą zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia przez Wykonawcę, o której mowa w art. 15 i nast. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221, ze zmianami).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi ochrony obiektów o wartości minimum 300.000,00 zł brutto rocznie (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100) każda, przy których brało udział co najmniej 6 pracowników ochrony na jednej zmianie, przy czym każda z usług trwała co najmniej 6 miesięcy. Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w walutach obcych Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy, podając ten dzień i kurs.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w walutach obcych Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy ubezpieczeniowej, podając ten dzień i kurs.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za wykonane główne usługi, o których mowa powyżej Zamawiający uważa usługi, o których mowa w dziale V pkt. 2 lit. b) SIWZ.;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Czas reakcji grupy interwencyjnej - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2. dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 3. dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 4. dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jeżeli wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, wymienionego w umowie (choroba, śmierć, inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy personel wykonawcy posiadał będzie co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lednica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra - Budynek Administracyjny - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra - Budynek Administracyjny, pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie