poniedziałek 28 listopad 2016

MPP/7/2016 Zapytanie Ofertowe

„Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych (OTTON, JAŁOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

 1. Zamawiający: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Nazwa zamawiającego

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

 

zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych (OTTON, JAŁOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych (OTTON, JAŁOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie www Zamawiającego.
 3. Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień

71 22 00 00 - 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

 1. Adres inwestycji:

Dziekanowice 32, gm. Łubowo

Działki nr ewid.:

12/1 i 37/4 – ark. 1, obręb Dziekanowice

 

 1. Warunki udziału w niniejszym postępowaniu, dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
   1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.

 1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
  1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał:

 1.  co najmniej 1 inwentaryzację konserwatorsko-budowlane budynku/budynków o kubaturze min. 1.000 m3 każdy.
 2. oraz co najmniej 1 pełnobranżową inwentaryzację budynku/budynków o kubaturze min. 1.000 m3 każdy.

 

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, także w przypadku gdy wykonana przez Wykonawcę usługa spełnia łącznie warunek określony w lit. a) i lit b).

 

 1. Warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: po min. jednego Projektanta w każdej ze specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoby te muszą posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów
  1. W celu potwierdzenia warunku określonego w pkt. 3.1.3.1.

wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. W celu potwierdzenia warunku określonego w pkt. 3.1.3.2.

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o w/w oświadczenia i dokumenty przedłożone przez Wykonawcę.
 1. Wyjaśnianie treści Zapytania ofertowego:
  1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści zapytania ofertowego, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
  2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://lednicamuzeum.pl w zakładce Przetargi.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
 3. Załącznik do treści zapytania ofertowego:
 1. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami.
 2. Załącznik nr 2 Wzór umowy.
 3. Załącznik nr 3 Wzór wykazu usług.
 4. Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób.
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Inwentaryzacja konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych:
 1. OTTON;
 2. Jałownik;
 3. Bukaciarnia składająca się z części gospodarczej, spichlerza, biblioteki.

Termin wykonania: do dnia 20.12.2016 r.

 1. Inwentaryzacja branży sanitarnej i elektrycznej (silno- i słaboprądowej) budynków folwarcznych:
 1. OTTON;
 2. Jałownik;
 3. Bukaciarnia składająca się z części gospodarczej, spichlerza, biblioteki.

Termin wykonania: do dnia 31.01.2017 r.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

Oferty należy składać w:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

 – Budynek Administracyjny, pok. nr 107

do dnia 2 grudnia 2016 r. do godz. 10:00

 

Opakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra – Budynek Administracyjny, pok. nr 107

Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:

Koperta zewnętrzna:

OFERTA na wykonanie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn.

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

Nie otwierać przed 5 grudnia 2016 r. godz. 10:05

 

 1. Termin otwarcia ofert: 05.12.2016 r.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

– Budynek Administracyjny, pok. nr 9

dnia 5 grudnia 2016 r. godz. 10:05

 

 1. Kryteria oceny ofert:
  1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami

 

 • Kryterium oceny i jego waga:

L.p.

KRYTERIUM

WAGA

PKT

1.

Cena

100 %

100

Ad.1)  Kryterium – Cena - waga – 100 %

 

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „cena” wynosi 100 pkt.

 

Ocena będzie dokonywana według wzoru:

 

C = (Cmin/Cn) x 100

gdzie:

C                - ilość punktów dla kryterium: Cena

Cmin         - najniższa cena zamówienia brutto spośród złożonych ofert

Cn              - cena brutto ocenianej oferty

 

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę. Ilości punktów w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane.
 2. Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.      
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska  najwyższą liczbę punktów.
 4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 1. Warunki płatności: określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Maciaszczyk, tel. 502-563-665.
 3. Sposób przygotowania oferty:
  1. oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
  2. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
  3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu na podstawie niniejszego zapytania ofertowego wyłącznie jedną ofertę dla danej części zamówienia
  4. oferta powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
  5. oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego,
  6. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
  7. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
  8. pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;

 

 1. Treść oferty:
  1. Nazwa wykonawcy
  2. Adres wykonawcy
  3. NIP: ………………….
  4. REGON: ……………………….
  5. Nr rachunku bankowego: …………………..
  6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: ……………….. zł (słownie: ………………………… złotych)

Podatek VAT: …………%

Wartość podatku VAT: …………….. zł (słownie: ……………………. złotych)

Cenę brutto: ……………………zł (słownie: ………………………………. złotych)


Załącznik nr 4 do regulaminu udzielania zamówień publicznych,

 których  wartość nie przekracza kwoty 30.000  euro

 

 

…………………………………….                         Miejscowość, dnia……………………...

Pieczątka oferenta 

 

OFERTA

 

 

Do ………………. …………………..

nazwa jednostki

 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień Publicznych, a dotyczącego:

Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych (OTTON, JAŁOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

I. Składamy ofertę o następującej treści:

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto …………………………………………….. .zł.

 

Obowiązujący podatek VAT ………… % …………………………………………………… ..zł.

 

Cena brutto ………………………………………………………………………………………. zł.

 

słownie ………………………………………………………………………………………………zł.

W tym:

 1. Inwentaryzacja konserwatorsko-budowlana budynków folwarcznych:

 

…………………………………………….. .zł netto

 

Obowiązujący podatek VAT ………… % …………………………………………………… ..zł.

Cena brutto ………………………………………………………………………………………. zł

 

 1. Inwentaryzacja branży sanitarnej i elektrycznej (silno- i słaboprądowej) budynków folwarcznych:

…………………………………………….. .zł netto

 

Obowiązujący podatek VAT ………… % …………………………………………………… ..zł.

Cena brutto ………………………………………………………………………………………. zł

 

 1.  Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.
 2. Oświadczamy że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ………………
 3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.
 5. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, to jest do dnia ………………… roku,

 

Do oferty załączam:

 1. …………….
 2. …………….