czwartek 16 czerwiec 2016

Numer ogłoszenia: 90147 - 2016, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lednogóra: Prace konserwatorsko-restauratorskie reliktów X-wiecznej budowli pałacowo-sakralnej oraz południowego basenu chrzcielnego (etap III)

Numer ogłoszenia: 90147 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy , Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061 4275010, faks 061 4275020.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lednicamuzeum.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace konserwatorsko-restauratorskie reliktów X-wiecznej budowli pałacowo-sakralnej oraz południowego basenu chrzcielnego (etap III).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi konserwatorskie określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych 92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych IA40-6 Renowacja IA41-9 Odrestaurowanie 2. Przedmiotem zamówienia są usługi konserwatorsko-restauratorskie przy reliktach budowli pałacowo-sakralnej pochodzącej z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, mające powstrzymać destrukcję budowli. Relikty budowli pałacowo-sakralnej Ostrowa Lednickiego, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie są wyjątkowo cennym zabytkiem wymagającym specjalistycznego doświadczenia i opracowania autorskiego programu konserwatorskiego. 3. Zamówienie obejmuje cztery niżej wymienione zadania: 3.1. Zadanie I. Opracowanie programu prac konserwatorskich wymienionych w zadaniach II i III, który winien być załącznikiem do oferty, bowiem jego ocena stanowić będzie jedno z kryteriów oceny oferty. 3.2. Zadanie II. Konserwacja: 3.2.1. zachowanych reliktów basenu południowego. 3.2.2. posadzek I i II fazy w kaplicy pałacowej (ryc. 1) 3.3. Zadanie III. Konserwacja: 3.3.1. murów kaplicy na całej ich grubości i przebiegu wraz z koronami i dwoma zachowanymi glifami okiennymi, oraz konstrukcyjne wzmocnienie zewnętrznych wybrzuszeń (ryc. 1-5; fot. 1-15) 3.3.2. klatek schodowych na południe od studzienki (fot. 15, 16) 3.3.3. kamiennego ocembrowania murów studzienki wewnątrz i zewnątrz (fot. 15) 3.3.4. podstawy południowo-wschodniego naroża wieży (fot. 13 i 14) 3.3.5. wschodniej ściany tzw. krypty (i jej korony) (fot. 15) 3.3.6. czterech fragmentarycznie zachowanych filarów w kaplicy pałacowej (ryc. 1; fot. 6, 10-12, 15) 3.4. Zadanie IV. 3.4.1. Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających wszystkie zakonserwowane elementy budowli. 3.4.2. Sporządzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej w formie opisowej i fotograficznej prac określonych w Zadaniu II i Zadaniu III, ze szczególnym uwzględnieniem opisu zastosowanych ostatecznie materiałów i technik 3.4.3. Opracowanie powykonawczego kosztorysu wykonanych prac z podziałem na poszczególne czynności, uwzględniając wykonane prace, użyte materiały i zastosowany sprzęt. Kosztorys powykonawczy ma posłużyć Zamawiającemu do prawidłowego rozliczenia dotacji otrzymanych na realizację przedmiotu zamówienia. 4. Zakresem zamówienia objęte są podstawowe czynności stanowiące niezbędne minimum do ich wykonania, takie jak: 4.1. Program prac konserwatorskich przygotowany przez wykonawcę. Powinien zawierać autorskie rozwiązania techniczne niezbędne i sprawdzone przy tego typu pracach wraz ze szczegółowo opracowaną technologią dostosowaną do charakteru i specyfiki budowli. Winny one zapewnić wysoką jakość zarówno prac konserwatorskich i uzyskanych tą drogą efektów, jak i walorów ekspozycyjnych. Zastosowane rozwiązania i technologie powinny wynikać z prawidłowo dobranych technik i materiałów i opierać się na najnowszych osiągnięciach nauki o konserwacji zabytków; 4.2. dezynfekcja reliktów; 4.3. prace zabezpieczające zapraw i kamieni; 4.4. oczyszczenie zapraw i kamieni z nawarstwień; 4.5. wzmocnienie konstrukcyjne murów; 4.6. wzmocnienie i konserwację tynków w glifach okiennych; 4.7. konserwacja posadzek (przedromańskich i romańskich, czyli I i II fazy); 4.8. uzupełnienie ubytków kamieni i zapraw; 4.9. wprowadzenie zapraw zabezpieczających; 4.10. oczyszczenie, zabezpieczenie i konserwację jedynego na ziemiach polskich półkrzyżowego basenu chrzcielnego (datowanego na 2. poł. X w.); 4.11. usunięcie zapraw cementowych z murów kaplicy; 4.12. likwidacja i zabezpieczenie odchylenia na łukach obejścia kaplicy; 4.13. konserwacja klatek schodowych; 4.14. konserwacja kamiennego ocembrowania murów studzienki wewnątrz i zewnątrz; 4.15. usunięcie koron cementowych z murów krypty; 4.16. opracowanie powykonawczej dokumentacji opisowej i fotograficznej; 5. Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia umownego do przygotowania kosztorysu powykonawczego, którego poszczególne elementy będą przed jego sporządzeniem ustalone w porozumieniu z Zamawiającym. Kosztorys powykonawczy zostanie przedłożony Zamawiającemu najpóźniej ostatniego dnia wykonywania przedmiotu zamówienia. Celem kosztorysu powykonawczego jest umożliwienie Zamawiającemu rozliczenia środków finansowych pomiędzy Zamawiającym a instytucja finansującą. 6. Wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Projekt dofinansowany ze środków UMWW oraz MKDiN..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.20.00-6, 92.52.22.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał wszystkie wymienione poniżej rodzaje prac: a) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych, znajdujących się w rejestrze zabytków z grupy I: konserwacja zabytkowych kaplic nagrobnych [Grupa I], o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto; b) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych z grupy II: konserwacja fasad historycznych (zaprawa lub kamień lub cegła) [Grupa II], o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto; c) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych z grupy III: konserwacja zabytków archeologicznych [Grupa III]. d) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu konserwacji wczesnośredniowiecznych murów kamiennych wznoszonych przy użyciu kamieni obrobionych i nieobrobionych połączonych gipsową zaprawą jastrychową; e) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu konserwacji wczesnośredniowiecznych posadzek wykonanych z gipsu jastrychowego; Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, w walutach obcych Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert. Głównymi usługami są usługi wymienione w punkcie 2.2. niniejszego działu SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełniania wszystkich powyższych warunków, przy czym warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednego zamówienia lub kilku odrębnych zamówień.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: minimum jedna osobę, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446) oraz posiadającą kwalifikacje o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Głównymi usługami są usługi wymienione w punkcie 2.2. działu V SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Program prac konserwatorskich przygotowany przez wykonawcę. Powinien zawierać autorskie rozwiązania techniczne niezbędne i sprawdzone przy tego typu pracach wraz ze szczegółowo opracowaną technologią dostosowaną do charakteru i specyfiki budowli. Winny one zapewnić wysoką jakość zarówno prac konserwatorskich i uzyskanych tą drogą efektów, jak i walorów ekspozycyjnych. Zastosowane rozwiązania i technologie powinny wynikać z prawidłowo dobranych technik i materiałów i opierać się na najnowszych osiągnięciach nauki o konserwacji zabytków;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Program prac konserwatorskich - 50
 • 3 - Gwarancja i rękojmia - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu lub umowy pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 4) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego np. konieczność przesunięcia terminu przekazania miejsca realizacji zamówienia, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych, tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy, 5) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji przetargowej, zaistnienie warunków faktycznych w miejscu realizacji zamówienia, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, 6) dopuszczalna jest zmiana zarządzającego lub personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jeżeli wystąpiła konieczność zmiany personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, wymienionego w umowie (choroba, śmierć, inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy personel posiadał będzie co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany. 7) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji przetargowej, a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej, 8) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 9) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy doszło do kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiającego pracami, przy czym zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lednicamuzeum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze środków UMWW oraz MKDin.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie