poniedziałek 21 marzec 2011

Przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokali użytkowych na działalność gastronomiczną na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

MPP-02-2011 Przedmiotem przetargu są 2 lokale użytkowe:

Przedmiotem przetargu są 2 lokale użytkowe:

  1. lokal o powierzchni użytkowej - 44m² położony na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w Dziekanowicach, Dziekanowice 32 nad jeziorem Lednickim (dojazd drogą utwardzoną), tzw. Mały Skansen; przeznaczony na działalność gastronomiczną (dania regionalne); wyposażony w wodę bieżącą, prąd elektryczny, szambo.

  2. lokal o powierzchni użytkowej – 43 m² położony na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach (Duży skansen) Oddziału Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 23 (dojazd drogą utwardzoną); przeznaczony na działalność gastronomiczną (dania regionalne); wyposażony w wodę bieżącą, prąd elektryczny, kanalizację.

 

Cena wywoławcza najmu w/w lokalu użytkowego za 1 m2 wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).

 

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32. w pok. nr 107, w terminie do dnia 30 marca 2011r. do godz. 10,00.

 

Dopuszczalne jest składanie ofert oddzielnie na każdy lokal bądź łącznie.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

  2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

  • aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia przez oferenta indywidualnej działalności gospodarczej),

  • umowy spółki cywilnej (w przypadku takiej formy prowadzenia działalności),

  • aktualnego odpisu z właściwego rejestru (w przypadku oferenta będącego osobą prawną),

  1. datę sporządzenia oferty,

  2. oświadczenie, że oferent zapoznał się regulaminem przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu w nim zawarte,

  3. oferowany miesięczny czynsz najmu za m².

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30 marca 2011 roku, w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, w Sali konferencyjnej, o godz. ; 10:15.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu nieograniczonego pisemnego na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną położonych w Dziekanowicach 23 i 32, będących własnością Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy udostępnionym w pok. 107 w terminie do dnia 29 marca 2011 r. w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Informacji o przetargu i jego warunkach udzielają: w sprawach formalno-prawnych – Pan Szymon Muszyński (tel. 61 842 00 43), szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu – Pan Marek Staszewski – kierownik Działu Administracyjnego (tel. 61 427 50 35).

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZAŁACZNIKI
Załącznik nr 1 Pobierz plik
Regulamin Pobierz plik
Załącznik nr 2 Pobierz plik