wtorek 26 sierpień 2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

***

W związku z realizacją zadania: Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – I etap, z Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi:  wykonanie tablic z elementami do montażu w ramach projektu

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,

Dziekanowice 32

62 – 261 Lednogóra II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  Tablica informacyjna duża

Parametry w ramach kosztu:

- Wymiary: 66 cm x 150 cm

- Wydruk kolor na folii samoprzylepnej

- Naklejony na płytę PCV (grubość 5mm)

- Obustronnie w pleksi  o grubości 5 mm

- Sztuk 2

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:  Tablice informacyjne A5

Parametry w ramach kosztu:

- Wymiary: 15 cm x 21 cm

- Wydruk kolor na folii samoprzylepnej

- Naklejony na blachę ocynk + nóżka metalowa o długości 100 cm

- Malowane

- Sztuk 50

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia:  Tablice informacyjne A4

Parametry w ramach kosztu:

- Wymiary: 21 cm x 30 cm

- Wydruk kolor na folii samoprzylepnej

- Naklejony na blachę ocynk + nóżka metalowa o długości 150 cm

- Malowane

- Sztuk 11

 

- Projekt graficzny materiałów – zostanie przekazany na płycie CD

 

- Cena powinna uwzględniać koszty przesyłki do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

 Planowany termin realizacji zadania: 30 września  2014 r.

 

IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

lub za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres: sekretariat@lednica.pl

 tel. 61 427 50 10

do dnia 28 sierpnia 2014 r., do godz. 12:00

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę (p. II:1-2-3.
  5. Oferta musi zawierać:
  • Proponowaną stawkę brutto i netto; NIP, nazwa Wykonawcy, adres Wykonawcy
  1. Forma płatności – przelew
  2. Termin zapłaty – 14 dni od wystawienia faktury.

 

 

V. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena: 100%

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta
do dnia 5 września 2014 r.