piątek 06 listopad 2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA MPP/6/2015

*

 

Dziekanowice, dnia 6 listopada 2015 r.

Postępowanie nr MPP/6/2015

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. – Ścieżka edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – II etap.”

Nr postępowania: MPP-6-2015 w trybie przetargu nieograniczonego:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała postanowienia niejednoznaczne co do sposobu sporządzenia oferty oraz wypełnienia formularza ofertowego.

Z analizy złożonych ofert wynika, że część Wykonawców nie wyceniła usługi składu, która to usługa miała wchodzić w skład przedmiotu zamówienia.

Postanowienia SIWZ (bez jednoznacznego wskazania, że przedmiotem zamówienia jest także usługa składu), doprowadziły do złożenia przez wykonawców ofert uniemożliwiających wybór oferty najkorzystniejszej.

Powyższe spowodowało złożenie przez oferentów ofert obejmujących usługę składu oraz ofert nie obejmujących ww. usługi, co w konkluzji uniemożliwia porównanie tych ofert z tą ofertą, która zawierała inną, wyższą gramaturę.

Dokonanie wyboru ofert stanowiłoby naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowiłoby dokonanie przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miałoby wpływ na wynik postępowania (art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.