poniedziałek 11 sierpień 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

Poznań, dnia 11 sierpnia 2014 r.

 

Nr postępowania: MPP-3-2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

 

 

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  1. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Jantar 2 sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Słupsk, Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 153.073,45 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt trzy złote i 45/100) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 400  pkt

Łączna punktacja:  400 pkt

 

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Jantar 2 sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Słupsk, Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

Oferta nr 2

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Impel Provider Security Partner sp. z o.o. sp.k. dawniej Impel Security Provider sp. z o.o.

Partner 1: Impel Security Polska sp. z o.o.

Partner 2: Impel Security Polska sp. z o.o. sp.k.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 1: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 2: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Oferta nr 3

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Spółdzielnia „Dozór” w Gnieźnie

Partner 1: Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno

Partner 1: Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las

Oferta nr 4

Nazwa (firma) wykonawcy:

Victory Agencja Ochrony osób i mienia sp. z o. o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Poznań, ul. Czechosłowacka 40,061-461 Poznań

Oferta nr 5

Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja „Secura-Security” Wiesław Bartkowiak, Wiesław Święciechowski spółka jawna

Siedziba i adres wykonawcy:

Gniezno, ul. Wrzesińska 58, 62-200 Gniezno

Oferta nr 6

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 1: Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Adam Urbanek

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 1: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

 

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryterium oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Jantar 2 sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Słupsk, Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 400,00 pkt

Łączna punktacja: 400,00 pkt

Oferta nr 2

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Impel Provider Security Partner sp. z o.o. sp.k. dawniej Impel Security Provider sp. z o.o.

Partner 1: Impel Security Polska sp. z o.o.

Partner 2: Impel Security Polska sp. z o.o. sp.k.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 1: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 2: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 326,95 pkt

Łączna punktacja: 326,95 pkt

Oferta nr 3

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Spółdzielnia „Dozór” w Gnieźnie

Partner 1: Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno

Partner 1: Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, a oferta wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp uznana za odrzuconą.

Oferta wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 4

Nazwa (firma) wykonawcy:

Victory Agencja Ochrony osób i mienia sp. z o. o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Poznań, ul. Czechosłowacka 40,061-461 Poznań

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 311,20 pkt

Łączna punktacja: 311,20 pkt

Oferta nr 5

Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja „Secura-Security” Wiesław Bartkowiak, Wiesław Święciechowski spółka jawna

Siedziba i adres wykonawcy:

Gniezno, ul. Wrzesińska 58, 62-200 Gniezno

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 335,99 pkt

Łączna punktacja: 335,99 pkt

 

Oferta nr 6

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 1: Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Adam Urbanek

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 1: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 355,57 pkt

Łączna punktacja: 355,57 pkt

 

Archiwum