piątek 03 lipiec 2015

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 01-2015

Dziekanowice, dnia 3 lipca 2015 roku

Dziekanowice, dnia 3 lipca 2015 roku

 

Postępowanie nr: MPP-01-2015

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Kompleksowe usługi poligraficzne dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2015 r.”

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:

  1. W Dziale XIII SIWZ Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert zmienia się pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Sposób przydzielania punktów w kryterium „Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku.” Przez pojęcie „uzupełnienie zawartości publikacji” należy rozumieć możliwość wprowadzenia poprawek (korekta, przesunięcie ilustracji, dodanie lub usunięcie fragmentu tekstu itp.).

W tym kryterium punkty będą przyznawane według skali:

- Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku: < 24 h – 10 pkt.

- Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku: ≤ 24 h i < 48 h – 5 pkt.

- Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku: ≥ 48 h– 0 pkt.

Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku nie może być dłuższy niż 60 h.

Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (zał. Nr 1 do SIWZ).”

 

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany treści SIWZ, wyszczególnionym w odrębnym pliku .doc pn. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_zal_1_do_zmiany_treści_SIWZ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 2 do niniejszej zmiany treści SIWZ, wyszczególnionym w odrębnym pliku .doc pn. Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_zal_2_do_zmiany_treści_SIWZ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
  1. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.