czwartek 20 wrzesień 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

Dziekanowice, dnia 20 września 2018 r.

Postępowanie nr MPP-3-2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

 

Nr postępowania: MPP-3-2018  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

tel. 61 427 50 10

faks: 61 427 50 20

www.lednica.pl

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 1.143.900,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)

 

  1. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

„STEKOP” Spółka Akcyjna – Lider

„STEKOP – OCHRONA”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner

Siedziba oraz adres siedziby:

Warszawa, ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

Kolonia Porosły, Kolonia Porosły 52, 16-070 Choroszcz

 

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Otium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Lider)

Biuro Ochrony „VIGOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner 1)

VIGOR Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner 2)

VIGOR Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Partner 3)

Siedziba oraz adres siedziby:

Plewiska, ul. Szkolna 73, 62-064 Plewiska (Lider)

Poznań, ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań (Partner 1)

Poznań, ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań (Partner 2)

Poznań, ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań (Partner 3)

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Leszno, ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

 

Oferta nr 4:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółdzielnia „DOZÓR” w Gnieźnie (Lider)

Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno (Lider)

Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las (Partner)

 

Oferta nr 5:

Nazwa (firma) wykonawcy:

MAKROPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider)

MAKROPOL TP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań (Lider)

Poznań, ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań (Partner)

 

Oferta nr 6:

Nazwa (firma) wykonawcy:

HUNTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Grodzisk Wielkopolski, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

 

 

  1. Cena, Czas reakcji grupy interwencyjnej

 

Oferta nr 1:

Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego:

Cena netto: 1.249.960,32 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 32/100)

Kwota brutto: 1.537.451,19 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 19/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 287.490,87 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 87/100)

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

Cena jednostkowa netto za rbh: 20,88 zł (słownie: dwadzieścia złotych 88/100)

Stawka podatku VAT: 23%

Planowana ilość: 182 rbh

Cena jednostkowa brutto/rbh: 25,68 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 68/100)

Cena łączna usługi objętej prawem opcji: 4.673,76 zł (słownie: cztery tysiące sześćset  siedemdziesiąt trzy złote 76/100)

 

Czas reakcji grupy interwencyjnej: <15 minut

 

Oferta nr 2:

Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego;

Cena netto: 984.091,68 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 68/100)

Kwota brutto: 1.210.432,77 zł (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 77/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 226.341,09 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 09/100)

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

Cena jednostkowa netto za rbh: 19,47 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 47/100)

Stawka podatku VAT: 23%

Planowana ilość: 182 rbh

Cena jednostkowa brutto/rbh: 23,95 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote 95/100)

Cena łączna usługi objętej prawem opcji: 4.406,80 zł (słownie: cztery tysiące czterysta sześć złotych 80/100)

 

Czas reakcji grupy interwencyjnej: < 15 minut

 

Oferta nr 3:

Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego;

Cena netto: 889.715,20 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 20/100)

Kwota brutto: 1.094.349,70 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 70/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 204.634,50 zł (słownie: dwieście cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote 50/100)

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

Cena jednostkowa netto za rbh: 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100)

Stawka podatku VAT: 23%

Planowana ilość: 182 rbh

Cena jednostkowa brutto/rbh: 36,90 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 90/100)

Cena łączna usługi objętej prawem opcji: 6.715,80 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych 80/100)

 

Czas reakcji grupy interwencyjnej: 14 minut

 

Oferta nr 4:

Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego;

Cena netto: 913.474,64 zł (słownie: dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 64/100)

Kwota brutto: 1.123.573,81 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 81/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 210.099,17 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 17/100)

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

Cena jednostkowa netto za rbh: 18,07 zł (słownie: osiemnaście złotych 07/100)

Stawka podatku VAT: 23%

Planowana ilość: 182 rbh

Cena jednostkowa brutto/rbh: 22,23 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 23/100)

Cena łączna usługi objętej prawem opcji: 4.045,86 zł (słownie: cztery tysiące czterdzieści pięć złotych 86/100)

 

Czas reakcji grupy interwencyjnej: mniej niż 15 minut

 

Oferta nr 5:

Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego;

Cena netto: 909.088,17 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 17/100)

Kwota brutto: 1.118.178,45 zł (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 45/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 209.090,28 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 28/100)

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

Cena jednostkowa netto za rbh: 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100)

Stawka podatku VAT: 23%

Planowana ilość: 182 rbh

Cena jednostkowa brutto/rbh: 22,14 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 14/100)

Cena łączna usługi objętej prawem opcji: 4.029,48 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 48/100)

 

Czas reakcji grupy interwencyjnej: 14 minut

 

Oferta nr 6:

Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego;

Cena netto: 946.689,12 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 12/100)

Kwota brutto: 1.164.427,62 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 62/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 217.738,50 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 50/100)

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

Cena jednostkowa netto za rbh: 22,92 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 92/100)

Stawka podatku VAT: 23%

Planowana ilość: 182 rbh

Cena jednostkowa brutto/rbh: 28,19 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych 19/100)

Cena łączna usługi objętej prawem opcji: 5.130,87 zł (słownie: pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 87/100)

 

Czas reakcji grupy interwencyjnej: 14 minut