poniedziałek 20 czerwiec 2011

Laureat Nagrody Orła 2009

Nagroda Orła Piastowskiego dla prof. Gerarda Labudy

    Prof. Gerard Labuda został laureatem pierwszej edycji konkursu o "Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego". Wyróżnienie jest przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.


    Nagrodę ustanowił w czerwcu 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dzięki inicjatywie Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prof. Andrzeja Marka Wyrwy.

 

   Jak napisano w uzasadnieniu kapituły konkursowej, prof. Gerard Labuda należy do nestorów polskiej nauki historycznej i jednocześnie jest jednym z twórców poznańskiej szkoły mediewistycznej. Od ponad 70 lat niestrudzenie i z niedoścignioną maestrią bada trudne do odczytania dzieje Polski piastowskiej, Słowiańszczyzny, Wielkopolski, historii Kościoła w średniowieczu oraz średniowiecznej Europy. Wniósł też nieoceniony wkład do badań nad życiem św. Wojciecha i św. Stanisława, wielokrotnie też podejmował wysiłki w promowaniu stołeczności Gniezna.


    Prof. Labuda jest nauczycielem i mistrzem kilku pokoleń historyków, wypromował dużą liczbę magistrów, wielu doktorów, patronował licznym habilitacjom i procedurom profesorskim. Laureat nagrody do niedawna aktywnie łączył pracę naukową z działalnością dydaktyczną, organizacyjno-naukową i społeczną.


    Wiele prac prof. Labudy weszło do kanonu polskiej mediewistyki, które dla wielu pokoleń badaczy stanowią podstawę wyjściową ich pogłębionych analiz i syntez naukowych. Szczególnie doceniane są prace z zakresu dziejów wczesnego średniowiecza.


    Laureat wydał ponad 30 książek i kilkaset rozpraw i artykułów, wiele pomniejszych rozpraw i recenzji - w sumie prawie 2000 publikacji.

 

Prof. Labuda jest pionierem teoretycznej myśli źródłoznawczej w powojennej Polsce. Podejmował także tematy przekrojowe (analityczno-syntetyczne), absorbowała go historia historiografii oraz analiza rozwoju metod historiograficznych na przestrzeni dziejów, jak również historia regionalna, a zwłaszcza wypracowanie koncepcji Wielkiego Pomorza. Nie obca jest mu idea popularyzacji historii i podejmowanie tematyki szeroko rozumianych dziejów, głównie polskiej nauki.

 

 

Archiwum