środa 24 październik 2018

MPP-04-2018 Wyjaśnienia treści SIWZ

Dziekanowice, dnia 24 października 2018 r.

 

Postępowanie nr MPP-04-2018

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami:

 

1. Prosimy o udostępnienie detali dotyczących projektowanych przeszkleń wnęk nr 5 i 6. Na rys. A- 03 są wskazane przeszklenia dla wnęk nr 1- 6, z kolei jedynie dla wnęk nr 1-4 są ujęte detale przeszkleń.

Odpowiedź:

Detale przeszklonych wnęk zostały opracowane na rysunkach D-13;14;15;16. Rozrysowano cztery wnęki,
a pozostałe dwie należy wykonać analogicznie.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy płytki dekoracyjne ścienne należy przewidzieć jedynie w bloku sanitarnym dla zwiedzających na parterze budynku Al (dla 220 osób) oraz w pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych nr A.l.1.06 tak jak to jest przedstawione na rysunku D - 36? Prosimy o potwierdzenie, iż w pozostałych pomieszczeniach nie ujętych na widokach (kładach) rysunku D  36 należy przewidzieć płytki ścienne kolor jasny szary (szary beton).

Odpowiedź:

Płytki dekoracyjne ścienne należy zastosować w bloku sanitarnym dla zwiedzających na parterze i na piętrze budynku A1 oraz bloku sanitarnym dla zwiedzających na parterze budynku B2 analogicznie jak to zostało przedstawione na widokach W1-W8 na detalu D-36.

3. Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji oryginalnej. W odpowiedziach z dn. 11.10.2018 r„ otrzymaliśmy plik o rozszerzeniu ,txt, który uniemożliwia wczytanie do programu kosztorysującego Prosimy o udostępnienie w wersji .ath, względnie zezwolenie projektantom na bezpośrednie udostępnienie pliku.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 11.10.2018 r. udostępnił przedmiary w formacie .ath. Z uwagi na sygnalizowane problemy z wczytaniem do programu kosztorysującego, Zamawiający ponownie zamieszcza przedmiar w wersji .ath.

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

 

 

 

Załączniki:

- przedmiar .ath

- przedmiar .zip