czwartek 19 maj 2016

MPP/1 /2016

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Konserwacja reliktów budowli pałacowo-sakralnej etap III – części wschodniej basenu południowego i przylegającej do niego posadzki, murów kaplicy od strony wewnętrznej wraz z dwoma glifami okiennymi, posadzek I i II fazy w północnej części kaplicy oraz wzmocnienie odchylającego się fragmentu muru (wybrzuszenia) po stronie wschodnio-północnej.”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:

 

  1. W Dziale X. Opis sposobu przygotowania ofert zmienia się okt. 2 który otrzymuje brzmienie:

„2. Opakowanie oferty

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty bez jego uszkodzenia. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, adresem, zaadresowane w sposób wskazany poniżej:

Zamawiający: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Konserwacja reliktów budowli pałacowo-sakralnej etap III – części wschodniej basenu południowego i przylegającej do niego posadzki, murów kaplicy od strony wewnętrznej wraz z dwoma glifami okiennymi, posadzek I i II fazy w północnej części kaplicy oraz wzmocnienie odchylającego się fragmentu muru (wybrzuszenia) po stronie wschodnio-północnej.”

 

Nie otwierać przed: 24 maja 2016 r. godz. 9:30

Wykonawca : …………………………………………………..””

  1. Zmienia się Dział XI SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,kt,ory otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie), zgodnie z poleceniami wskazanymi w dziale X pkt 2 SIWZ

2.Termin składania ofert:

  1. Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 107 do dnia 24 maja 2016 r. do godz. 09.00.
  2. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2016 r. godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego tj. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 9.

  1. Otwarcie ofert jest jawne.
  2. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,”
  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany treści SIWZ, wyszczególnionym w odrębnym pliku .doc pn. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_zal_1_do_zmiany_treści_SIWZ ver. 19052016 zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

 

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

 

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy do zmiany treści SIWZ