środa 21 październik 2015

MPP-5-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lednogóra: KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. - Studia Lednickie ; 
Numer ogłoszenia: 280886 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015 ; 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy , Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061 4275010, faks 061 4275020.
    •    Adres strony internetowej zamawiającego: www.lednica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. - Studia Lednickie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi poligraficzne określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2 - usługi drukowania i powiązane 79.97.10.00-1 - usługi introligatorskie oraz wykańczalne 79.81.00.00-5 - usługi drukowania 79.82.30.00-9 - usługi drukowania i dostawy 79.82.00.00-8 - usługi związane z drukowaniem 2. Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegające na druku (oraz dostawie) XIV tomu rocznika Studia Lednickie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy według zestawienia znajdującego się w załączniku nr 7 do SIWZ. 3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: min. 3 wydawnictwa (produkcje barwne i monochromatyczne) dające jak najpełniejszą informację o rzemieślniczych możliwościach drukarskich (jakość druku kolorowego i monochromatycznego weryfikowana kontrolą prawidłowości ułożenia rastrów) i introligatorskich, szycie, klejenie, zastosowanie laminatów, folii. Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakończeniu postępowania, Zamawiający zwróci ww. publikacje Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek. 4. Wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Kryteria równoważności ustalone zostaną w razie konieczności przez Zamawiającego i wymagają weryfikacji oraz akceptacji ze strony Zamawiającego przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji zadania..
II.1.5)
 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
    •    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    •    
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.97.10.00-1, 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.82.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    •    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    •    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.
    •    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    •    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.
    •    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    •    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.
    •    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    •    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.
    •    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    •    Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    •    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    •    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    •    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
    •    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
    •    próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
    •    1 - Cena - 60
    •    2 - Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku - 10
    •    3 - Jakość - 30
IV.2.2)
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu lub umowy pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 4) dopuszczalne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian w przypadku ograniczenia przedmiotu umowy, w przypadku zmniejszenia środków finansowych w budżecie muzeum. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o okolicznościach skutkujących ograniczeniem przedmiotu zamówienia w terminie najpóźniej 7 dni, licząc od daty terminu przekazania materiałów do druku przez Zamawiającego. 5) dopuszczalne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian w przypadku zmiany parametrów zamówienia (np. zmiany objętości publikacji wynikające ze złożoności procesu łamania i składu lub/i współzależności między pierwotnie określonym nakładem, specyfikacją techniczną publikacji i ostateczną wysokością kosztów). 6) Dopuszczalna jest zmiana terminu przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (jednego tomu) oraz niezbędny czas na realizację przedmiotu umowy mierzony w dniach roboczych, jak również terminu dostawy przedmiotu umowy zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami zależnymi od Zamawiającego np. konieczność przesunięcia terminu wykonania dostaw, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lednica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 107.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 107.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie