środa 28 czerwiec 2017

MPP/5/2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziekanowice, dnia 28 czerwca 2017 r.

Postępowanie nr MPP-5-2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

 

Nr postępowania: MPP-5-2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

tel. 61 427 50 10

www.lednica.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  1. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 4 złożona przez:

Oferta nr 4:

Nazwa (firma) wykonawcy:

HUNTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Grodzisk Wielkopolski, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 4, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: cena, czas reakcji grupy interwencyjnej

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego;

Cena netto: 412.891,20 zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 20/100)

Cena brutto: 507.856,18 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 18/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie: 94.964,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 98/100)

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

Cena jednostkowa netto za/rbh: 22,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 90/100)

Planowana ilość: 182 rbh

Cena jednostkowa brutto/rbh 28,17 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych 17/100)

Cena łączna usługi objętej prawem opcji: brutto: 5.126,94 zł (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 94/100)

 

Czas reakcji grupy interwencyjnej: 14 minut

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółdzielnia „DOZÓR” w Gnieźnie (Lider)

Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno (Lider)

Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 26/4, 62-002 suchy Las (Partner)

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

MAXUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider)

„MM SERVICE SECURITY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Łódź, ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź (Lider)

Łódź, ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź (Partner)

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

PROTECTOR SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider)

PROTECTOR FIDES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Partner 1)

Biuro Ochrony „VIGOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner 2)

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań  (Lider)

Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań (Partner 1)

Poznań, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań (Partner 2)

 

Oferta nr 4:

Nazwa (firma) wykonawcy:

HUNTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Grodzisk Wielkopolski, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

 

Oferta nr 5:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Leszno, ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

 

 

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
    w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
    z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółdzielnia „DOZÓR” w Gnieźnie (Lider)

Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno (Lider)

Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 26/4, 62-002 suchy Las (Partner)

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 59,48 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 99,48 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 298,44 punktów

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

MAXUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider)

„MM SERVICE SECURITY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Łódź, ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź (Lider)

Łódź, ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź (Partner)

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 54,43 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 94,43 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 289,29 punktów

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

PROTECTOR SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider)

PROTECTOR FIDES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Partner 1)

Biuro Ochrony „VIGOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner 2)

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań  (Lider)

Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań (Partner 1)

Poznań, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań (Partner 2)

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 59,77 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 99,77 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 299,31 punktów

 

Oferta nr 4:

Nazwa (firma) wykonawcy:

HUNTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Grodzisk Wielkopolski, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

Oferta nr 5:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Leszno, ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 53,32 punktów

W kryterium Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawca otrzymał 40 punktów

Łączna punktacja: 93,32 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 279,96 punktów

 

 

 

  1. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  1. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  1. Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.