poniedziałek 25 czerwiec 2018

Podpisanie umowy o współpracy z Narodowym Rezerwatem „Sofia Kijowska”

W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 23 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy międzynarodowej między Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy a Narodowym Rezerwatem „Sofia Kijowska”.

Wczesnośredniowieczne stosunki pierwszego państwa ukraińskiego – Rusi Kijowskiej – z Polską piastowską wyrażają się m.in. związkami dynastycznymi władców obydwu krajów. Biorąc pod uwagę to historyczne dziedzictwo, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Narodowy Rezerwat „Sofia Kijowska” podjęły decyzję o rozpoczęciu współpracy w sferze organizacji oraz prowadzeniu wspólnych zadań kulturalno-oświatowych obejmujących m.in. prace naukowo-badawcze, wymianę informacji w sferze ochrony i konserwacji zabytków, organizację konferencji i wystaw.

Należy podkreślić, że obydwie instytucje podpisujące umowę o współpracy zarządzają pierwszymi chrześcijańskimi budowlami w swoich krajach. Narodowy Rezerwat „Sofia Kijowska” administruje najważniejszym obiektem architektury sakralnej na Ukrainie, czyli zespołem cerkiewnym św. Sofii Kijowskiej z XI w., który znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Natomiast Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy sprawuje pieczę nad pozostałościami grodu z jednym z najstarszych w Polsce i najlepiej zachowanych reliktów preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej (z basenami do chrztu) wzniesionej w czasach panowania księcia Mieszka I na Ostrowie Lednickim – uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii Narodu Polskiego.

Ponadto związki Rusi Kijowskiej i Polski piastowskiej poświadczają odkryte na Ostrowie Lednickim i w Gieczu (oddziale Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) zabytki o proweniencji ruskiej. Są to np.: złocone okucie brązowe z przedstawieniem tryzuba Rurykowiczów – świętego godła dynastii rusko-wareskiej – stylistycznie nawiązujące do godła Jarosława Mądrego, ozdobne zakończenie (okucie) nahajki, czyli plecionego bicza skórzanego, pobocznica wędzidła (element rzędu końskiego) czy kiścień kościany (typ broni obuchowej) sygnowany znakiem Rurykowiczów, a także szyszak proweniencji wschodniej znaleziony w Gieczu.

Wskazane wyżej elementy gwarantują szerokie pole współpracy międzynarodowej między obydwoma instytucjami. Ich efekty – w postaci publikacji naukowych – będą widoczne już w tym roku.

Archiwum