czwartek 02 lipiec 2015

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1-2015

Dziekanowice, dnia 02.07.2015 r. Postępowanie nr MPP – 1 - 2015

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R.”

przez:

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.      Pytanie wykonawcy:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie szóstym ,, Książka na poświęcenie dzwonu Mieszko I i Dobrawa'' Brakuje szczegółów dotyczących oprawy. Pojawia się ogólny termin oprawa twarda.

Proszę o informację czy wyklejka, oklejka będą zadrukowane. Plus ewentualna ilość kolorów. Czy macie Państwo konkretne wymagania, co do gramatury oklejki, wyklejki. Oraz czy okładka książeczki będzie uszlachetniana.”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Oprawa twarda z oklejką barwną, z wyklejką. Kładka powielana folią mat. Gramatura oklejki i wyklejki zaproponowana przez wykonawcę ma zapewnić najwyższą jakość usługi introligatorskiej. Nie kierujemy się zasadą im grubszy papier tym lepsza jakość.

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

2.      Pytanie wykonawcy:

„Poproszę o podanie w milimetrach formatu ulotek 3DL.”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Format 3DL to format A4 złożony na trzy części 3 x (99mmm x 210mm).

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

3.      Pytanie wykonawcy:

„Punkty w kryterium wycena będą przyznawane za określenie: „terminu uzupełnienia publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku”. Proszę o wyjaśnienie, na czym ze strony Wykonawcy ma polegać uzupełnienie zawartości publikacji.”

Wyjaśnienia zamawiającego:

10% wagi kryterium przypisano do kryterium „Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem do druku”. Punkty przyznane zostaną tym oferentom, którzy zaakceptują możliwość wprowadzenia poprawek (korekta, przesunięcie ilustracji, dodanie lub usunięcie fragmentu tekstu itp.).

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

4.      Pytanie wykonawcy:

„Nawiązując do SIWZ “KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE... “ poproszę o dokładne wyjaśnienie znaczenia określenia TERMIN UZUPEŁNIENIA ZAWARTOŚCI PUBLIKACJI PRZED UZGODNIONYM WCZEŚNIEJ TERMINEM DRUKU. Piszecie Państwo, że PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SĄ USŁUGI POLIGRAFICZNE POJEGAJĄCE NA DRUKU ORAZ DOSTAWIE ... . Czy Prace będą gotowe do druku, czy kalkulacje mają zawierać ceny składu? Poproszę o pilną odpowiedź.”

Prace będą zawierać zredagowane teksty i część lustracyjną. Kalkulacja winna zawierać ceny składu.

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Wyjaśnienia zamawiającego:

10% wagi kryterium przypisano do kryterium „Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem do druku”. 10 pkt. przyznane zostanie tym oferentom, którzy zaakceptują możliwość wprowadzenia poprawek (korekta, przesunięcie ilustracji, dodanie lub usunięcie fragmentu tekstu)w terminie mniejszym niż 24 godziny przed ustalonym wcześniej terminem druku. Przy wydłużeniu tego terminu do przedziału między 24 a 48 godz. przyznane zostanie 5 pkt. Jeżeli ten termin wydłuży się powyżej 48 godz. punkty nie zostaną przyznane.

5.      Pytanie wykonawcy:

„Zwracamy się do PAŃSTWA z zapytaniem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7  do SIWZ ) poz. 3. Książeczka dla dzieci  "O tym, jak Mieszko  Chrzest  przyjmował"  co oznacza  wykonanie około 20 ilustracji ? Prosimy o udzielenie odpowiedzi.”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Sformułowanie „wykonanie ok. 20 ilustracji” oznacza wykonanie ilustracji (rysunek barwny, akwarela, pastel,) ilustrujących tekst w książeczce dla dzieci. Tematy ilustracji wynikać będą z treści książki i sformułowane zostaną na wykazie ilustracji.

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.