wtorek 14 czerwiec 2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dziekanowice, dnia 14 czerwca 2016 r., Postępowanie nr MPP/1/2016

Dziekanowice, dnia 14 czerwca 2016 r.

Postępowanie nr MPP/1/2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Konserwacja reliktów budowli pałacowo-sakralnej etap III – części wschodniej basenu południowego i przylegającej do niego posadzki, murów kaplicy od strony wewnętrznej wraz z dwoma glifami okiennymi, posadzek I i II fazy w północnej części kaplicy oraz wzmocnienie odchylającego się fragmentu muru (wybrzuszenia) po stronie wschodnio-północnej.”

 

Nr postępowania: MPP/1/2016 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32 62-261

Lednogóra

 

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 20 maja 2016 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez wykonawców: