czwartek 27 luty 2014

Jubileusz 45- lecia istnienia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

***

    W roku 2014 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy obchodzi jubileusz 45-lecia. Po wieloletnich staraniach i przygotowaniach w 1969 roku powołano Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Lednickim dla ochrony piastowskiego dziedzictwa, które na wyspie (Ostrowiu) Jeziora Lednica czas pozostawił do naszych czasów. Nadano mu rangę Pomnika Historii Narodu Polskiego. Prawnie Muzeum zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 1969 roku. Otrzymało ono wówczas nazwę Muzeum Początków Państwa Polskiego na Lednicy. Początkowo było ono pod opieką Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie ale już od 1 stycznia 1970 roku przeszło pod bezpośrednią opiekę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, stając się placówką autonomiczną „bezpośrednio podporządkowaną i finansowaną przez Wydział Kultury PWRN w Poznaniu”. W 1975 roku zarządzeniem Wojewody Poznańskiego z dnia 14 sierpnia, po powstaniu muzeum w Gnieźnie, pierwotną nazwę muzeum lednickiego zmieniono na Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z mocą jej obowiązywania od 1 stycznia 1975 roku. Pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.

    Ze skromnego początkowo ośrodka w krótkim czasie rozwinęło się ono w jedno z największych muzeów na otwartym powietrzu — skansenów — na ziemiach polskich. Pierwotnie opiekowało się ono tylko ruinami na wyspie Jeziora Lednica, później dołączono do niego całą jego otulinę a następnie gród z reliktami zabudowy architektonicznej w Gieczu (od 1984 roku), potem wielki gród w Grzybowie koło Wrześni (od 1997 roku), a ostatnio też grodzisko w Radzimiu koło Murowanej Gośliny (badania muzeum od 2002 roku; pracownia muzeum od 2006 roku). Opiekuje się więc ono, pomijając Poznań i Gniezno, najważniejszymi obiektami dziedzictwa pierwszych Piastów. Oprócz tego w jego strukturach organizacyjnych stworzono dział etnograficzny — obecnie Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, któremu obok tworzonej od podstaw owalnicowej wsi wielkopolskiej obecnie podlega jeszcze kilka innych obiektów kultury ludowej, m.in. w Moraczewie, Rybitwach i Rogierówku. Jest to więc Muzeum, którego zadaniem jest ochrona dziedzictwa z różnych okresów naszych dziejów, od X/XI do 1. poł. XX wieku.

    W 2014 roku mija 45 lat od czasu, kiedy miejsce to zostało objęte kompleksową ochroną prawną i organizacyjną. Pragniemy więc uczcić to wydarzenie, aby oddać cześć twórcom tego Muzeum i wszystkim tym, którzy przez lata dbali aby owe dzieła sprzed wieków mogły budować dumę przyszłych pokoleń. Program, który został przygotowany przez pracowników Muzeum ma przybliżyć jego znaczenie społeczeństwu. Ukazać jego rolę w tworzeniu rzeczywistych korzeni naszej państwowości, religii i kultury a jednocześnie, jako jedno z najważniejszych muzeów na ziemiach polskich, jego rzeczywiste miejsce na mapie turystycznej Polski i Europy.

Archiwum