wtorek 07 kwiecień 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2015 przyznał dotację Muzeum

***

ROK 2016

 

Na obszarze Wielkopolskiego Parku Etnograficznego przygotowano ścieżkę edukacji przyrodniczej ,,Bezkręgowce i rośliny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym” autorstwa prof. Zbigniewa Celki i Katarzyny Renn ukazującą najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne elementy szaty roślinnej oraz niektóre bezkręgowce występujące na tym terenie. Jest to projekt naukowy realizowany przez pracowników Działu Nauk Przyrodniczych MPP na Lednicy. Dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 

Opis ścieżki

Spacer ścieżką przyrodniczą po Wielkopolskim Parku Etnograficznym rozpoczynamy przy wejściu głównym do skansenu. Nasz pierwszy przystanek obserwacyjny znajduje się ok. 100 m na południe od wejścia (Przystanek 1 – Sad drzew owocowych dawnych odmian), następnie ścieżką przez park dworski dochodzimy do łąki (Przystanek 2 – Storczykowe łąki i drapieżne biegacze). W centralnej części skansenu etnograficznego znajduje się karczma z Sokołowa Budzyńskiego. Drewniane i gliniane ściany oraz strzechę tego budynku zasiedla wiele gatunków wolnożyjących i pasożytniczych błonkówek (Przystanek 3 – Dzikie pszczoły w karczmie). Idąc ścieżką w kierunku wiatraków napotykamy jedną z ciekawszych zagród znajdujących się w skansenie jest to zagroda osadnika olęderskiego pochodząca z Równiny Nowotomyskiej (zachodnia Wielkopolska) i ukazująca sposób budowania i gospodarowania kolonistów niemieckich. Przy zagrodzie olęderskiej założono w 2013 r. chmielnik i wybudowano suszarnię chmielu (Przystanek 4 – Rośliny towarzyszące człowiekowi). Na pagórku z wiatrakami znajduje się kolejny punkt obserwacyjny (Przystanek 5 – Goździkowe wzgórze), wykształciła się tutaj murawa ciepłolubna. Jest to nieleśne zbiorowisko roślinne zbudowane przez światłożądne i często wapieniolubne rośliny. Jej skład roślinny podobnie jak i na łące jest półnaturalny, a dla stabilności tego ekosystemu niezbędna jest ingerencja, np. ekstensywny wypas czy koszenie. Ścieżkę kończymy w lesie iglastym oraz w zabytkowym parku w Dziekanowicach. Las i park znajdują się w zachodniej części wsi, nad wschodnim brzegiem jeziora Lednica (Przystanek 6 – Las na „Zbyrce” i kwitnące bluszcze w parku).

                                                                                                                        Katarzyna Renn

 

 

 

Legenda:

Przystanek 1 – Sad drzew owocowych dawnych odmian

Przystanek 2 – Storczykowe łąki i drapieżne biegacze

Przystanek 3 – Dzikie pszczoły w karczmie

Przystanek 4 – Rośliny towarzyszące człowiekowi

Przystanek 5 – Goździkowe wzgórze

Przystanek 6 – Las na „Zbyrce” i kwitnące bluszcze w parku


 

 

ROK 2015

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2015 przyznał dotację na złożony przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy projekt Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - II etap, będący kontynuacją zrealizowanego w 2014 i  sfinansowanego przez WFOŚiGW projektu Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - I etap.

      Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy to inicjatywa, która złożona jest z dwóch etapów. Pierwszy, w 2014 roku realizowany był na Ostrowie Lednickim, gdzie powstała oznakowana 5 przystankami ścieżka przyrodnicza, o długości ok. 0,8 km. Każde stanowisko (przystanek) jest oznaczony  tablicą informacyjną, a cała ścieżka została opisana na tablicach głównych. Z dotacji wydano publikację prof. Zbigniewa Celki „ROŚLINY NAD LEDNICĄ, ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Ostrów Lednicki”. Powstała oferta zajęć edukacji ekologicznej z  Kartami Edukacyjnymi do zajęć z dziećmi i młodzieżą, które będą realizowane od czerwca do września w br. roku. Miejscem prowadzenia lekcji jest Ostrów Lednicki, osoba prowadząca p. mgr inż. Katarzyna Renn (zajęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Wydrukowano liczne materiały reklamujące cały projekt.

     Projekt który będzie realizowany z przyznanej dotacji w 2015 roku, Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - II etap, obejmuje kolejne trzy oddziały muzeum. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy chroni trzy wczesnopiastowskie grody: Ostrów Lednicki, Gród w Gieczu i Gród w Grzybowie (będące Oddziałami MPP a wpisanymi do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego). Grodziska te są jednymi z najstarszych i największy z grodów powstałych w początkach X wieku i leżą w centrum domeny pierwszych Piastów – dynastii z której pochodzili pierwsi władcy historycznej Polski. Obok centralnych grodów założonych w Gnieźnie i Poznaniu, grody na Ostrowie Lednickim, w Gieczu ale także gród w Grzybowie odgrywały ważną rolę w początkach formowania się państwa. Trzeba też dodać, iż wszystkie mają bardzo bogatą szatę roślinną i w różnym stopniu zaawansowania, podlegają ochronie. Podobnie Wielkopolski Park Etnograficzny – oddział muzeum, z bogatą szatą roślinną wsi XIX-wiecznej, zarówno w części dworskiej jak i wiejskiej. Etap II projektu będzie realizowany w grodach w Gieczu i w Grzybowie oraz na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Do końca października zostaną wytyczone ścieżki przyrodnicze, opisane przystanki z bogatą fauną i florą. Powstaną materiały edukacyjne dla każdego z oddziałów, książeczki dydaktyczne, karty edukacyjne dla dzieci, foldery. Powstaną materiały promocyjne i reklamowe do projektu. Koordynator projektu Anna Wrzesińska. Wykonawcy: Katarzyna Renn (WPE), Patrycja Klimowicz (Giecz), Jacek Wrzesiński (Grzybowo). Wojciech Kujawa – projekt plastyczny wszystkich materiałów.

     Już dzisiaj zapraszamy do zwiedzania tych wyjątkowych przyrodniczo miejsc naszego muzeum.

 

Anna Wrzesińska

 

Lekcja muzealna na Ostrowie Lednickim (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

Liczba uczestników do 35 dzieci, czas trwania 45-60 min. (do wyboru)

Osoba prowadząca: Katarzyna Renn, Dział Nauk Przyrodniczych MPP

Kontakt: tel. (61) 427 50 10 wew. 237; e-mail: przyroda.kr@lednica.pl

 
___________________________________________________________________________

 

ROK 2014

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2014 przyznał dotację na dwa projekty złożone przez muzeum Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2014 przyznał dotację na dwa projekty, złożone przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - I etap, i Rewaloryzacja terenów zieleni w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

   Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy chroni trzy wczesnopiastowskie grody: Ostrów Lednicki, Gród w Gieczu i Gród w Grzybowie (będące Oddziałami MPP a wpisanymi do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego). Grodziska te są jednymi z najstarszych i największy z grodów powstałych w początkach X wieku i leżą w centrum domeny pierwszych Piastów – dynastii z której pochodzili pierwsi władcy historycznej Polski. Obok centralnych grodów założonych w Gnieźnie i Poznaniu, grody na Ostrowie Lednickim, w Gieczu ale także gród w dzisiejszym Grzybowie odgrywały ważną rolę w początkach formowania się państwa. Warto zauważyć, iż we wczesnym średniowieczu pełniły one ważne funkcje, odgrywały istotną rolę i wszystkie funkcjonowały w organizmie państwowym mającym swój początek na obszarze Wielkopolski. Trzeba też dodać, iż wszystkie mają bardzo bogatą szatę roślinną i w różnym stopniu zaawansowania, podlegają ochronie. Podobnie Wielkopolski Park Etnograficzny – oddział muzeum, z bogatą szatą roślinną wsi XIX-wiecznej, zarówno w części dworskiej jak i wiejskiej.

    Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy to inicjatywa, która złożona jest z dwóch etapów. Pierwszy, realizowany w 2014 r. składa się z 5 przystanków na Ostrowie Lednickim. Długość ścieżek to ok. 0,8 km. Każde stanowisko (przystanek) jest oznaczone tablicą informacyjną, a cała ścieżka została opisana na tablicach głównych. Z dotacji wydano publikację prof. Zbigniewa Celki „ROŚLINY NAD LEDNICĄ, ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Ostrów Lednicki”. Powstała oferta zajęć edukacji ekologicznej z Kartami Edukacyjnymi do zajęć z dziećmi i młodzieżą. Wydrukowano liczne materiału reklamujące cały projekt.

       W ramach projektu Rewaloryzacji terenów zieleni (…) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu, w których znajdują się aleje kasztanowców, przeprowadzono zakładanie opasek lepowych. Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew i żywopłotów w Dziekanowicach, na terenie zabytkowego parku, oraz w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu i w Grzybowie, ciecia suchych, obumarłych gałęzi na terenie grodów. Również w ramach projektu zakupiono sadzonki pod nasadzenia w Dziekanowicach, Gieczu i Grzybowie. W ramach przedsięwzięcia zakupiono nasiona zbóż w celu odtworzenia upraw wczesnośredniowiecznych roślin, oraz nasiona trawy do uzupełnień na terenie grodów.

  Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu złożono na rok 2015, kolejny projekt Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - II etap, który oczekuje na rozpatrzenie.

 

 

Anna Wrzesińska

 

 

 
 

Archiwum