czwartek 08 sierpień 2019

MPP/01/2019 Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

Działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz art. 38 ust. 4 PZP, w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące poniższych zapisów:

Pytanie nr 1:

e) i f) czy Inwestor dostarcza sprzęt a Wykonawca go instaluje i konfiguruje? Co z okablowaniem dla tych systemów (AV)?

5. Zakres Zamówienia nie obejmuje:

a) prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji Zamówienia,

b) dostawy wyposażenia meblowego i AGD,

c) dostawy i montażu opraw oświetlenia podstawowego,

d) dostawy i montażu opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego z systemem centralnej baterii z monitorowaniem opraw,

e) dostawy i montażu urządzeń instalacji fotowoltaicznej,

f) dostawy i montażu urządzeń instalacji multimedialnych.

Odpowiedź:

Zamawiający zdecydował, że dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa, montaż, wykonanie okablowania AV i konfiguracja urządzeń instalacji multimedialnych nie są objęte Przedmiotem Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia objęte są natomiast roboty budowlane związane z wykonaniem okablowania i zasilania urządzeń instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji multimedialnej.

 

Pytanie nr 2:

czy Inwestor dostarcza sprzęt a Wykonawca go instaluje i konfiguruje?

6. Zamawiający przewiduje poniższe dostawy inwestorskie:

a) oprawy oświetleniowe do wykonania iluminacji fasady wschodniej elewacji budynku A1,

b) sprzęt komputerowy, materiały – wyposażenie/urządzenia pasywne i aktywne instalacji okablowania strukturalnego, sieci bezprzewodowej wi-fi,

c) depozytor kluczy.

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie nr 3:

Skoro dostawa szaf teletechnicznych jest dostawą Inwestora, to jaki sprzęt (okablowanie, gniazdka) należy przyjąć do wyceny (gwarancja na okablowanie)?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do wyceny sprzęt (okablowanie, gniazdka), które mają parametry techniczne nie gorsze od tych, jakie wskazano w Opisie Przedmiotu Zamówienia i na które ich producent udzieli min. 25 letnią gwarancją producenta.

 

Pytanie nr 4:

Skoro dostawa urządzeń sieci bezprzewodowej jest po stronie Inwestora, jakie urządzenia należy przyjąć do wyceny przeszkolenia i programowania?

Odpowiedź:

Przeszkolenie i programowanie urządzeń bezprzewodowych dostarczanych przez Zamawiającego jest integralną częścią dostawy inwestorskiej

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.