piątek 02 grudzień 2016

MPP-06-2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dziekanowice, dnia 2 grudnia 2016 roku

Postępowanie nr MPP-06-2016Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”
Nr postępowania: MPP-6-2016 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra


jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.
Uzasadnienie
W dniu 25 listopada 2016 roku do godz. 09:00 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez wykonawców:


Oferta nr 1
Nazwa (firma) wykonawcy:
Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX Sp. zo.o.
ul. Poznańska 95,62-800 Kalisz
Cena ofertowa: 849.139,20 zł netto/1.044.441,20 zł brutto

Oferta nr 2
Nazwa (firma) wykonawcy:
PROTECTOR SERVICE sp. z o.o. ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań
Partner 1: Biuro Ochrony „VIGOR” sp. z o.o. ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań
Cena ofertowa: 797.205,04 zł netto/980.562,20 zł brutto


Oferta nr 3
Nazwa (firma) wykonawcy:
 „MAKROPOL” Sp. zo.o. ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań
Cena ofertowa: 905.872,32 zł netto/ 1.114.222,95 zł brutto


Oferta nr 4
Nazwa (firma) wykonawcy:
Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” Sp. zo.o. ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno
Cena ofertowa: 858.878,48 zł netto/ 1.056.420,53 zł brutto


Oferta nr 5
Nazwa (firma) wykonawcy:
Spółdzielnia  „DOZÓR” w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19a, 62-200 Gniezno
Partner 1: Biuro Ochrony A-Z  ul. Bogusławskiego 26/4 18, 62- 002 Suchy Las
Cena ofertowa: 858.112,80 zł netto/ 1.055.478,74 zł brutto


Oferta nr 6
Nazwa (firma) wykonawcy:
„HUNTERS” Sp. zo.o. ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Cena ofertowa: 854.884,75 zł netto/ 1.051.508,24 zł brutto

 


Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający
tj. kwotę 500.000,00 zł netto/ 615.00,00 zł brutto.


Oferta z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.


Zgodnie z Działem XIII SIWZ kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu były cena 60 %, Czas reakcji grupy interwencyjnej 40 %.
Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta z najniższa ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Mając powyższe na uwadze zamawiający odstąpił od badania ofert złożonych w postępowaniu, co jest zgodne z uzasadnieniem do ustawy zmieniającej ustawę Pzp z dniem 29 stycznia 2010 w części dotyczącej zmiany art. 93 ust. 1 pkt. 4 (art. 1 pkt. 21 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.: „Jednocześnie proponuje się zmianę art. 93 ust. 1 pkt. 4 w taki sposób, aby zamawiający mógł unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli cena z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”
Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.