wtorek 24 listopad 2015

MPP-4-2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziekanowice, dnia 24 listopada 2015 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych p.n. „Kompleksowe usługi poligraficzne dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2015 r.”

 

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

  1. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j.

Miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Sobolewo, ul. Tygrysia 50, 15-509 Białystok

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia oraz kryterium Jakość i kryterium Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 17666,25 zł i jest ceną najniższą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał: 60,00 pkt

W kryterium Jakość Wykonawca otrzymał 20 pkt.

W kryterium: Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał  pkt.

Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku – 23 h

Łączna punktacja: 90,00 pkt

W/w ofercie przyznano następującą punktację (3 członków komisji przetargowej):

Kryterium cena: 180,00 pkt

Kryterium Jakość Wykonawca otrzymał: 60,00 pkt.

Kryterium: Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał 30,00 pkt.

Łączna punktacja: 270,00 pkt.

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j.

Siedziba i adres wykonawcy:

Sobolewo, ul. Tygrysia 50, 15-509 Białystok

Oferta nr 2

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy:

Helena Rąbalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Heldruk Helena Rąbalska

Siedziba lub Miejsce zamieszkania i adres wykonawcy:

Malbork, Ul. Partyzantów 3b, 82-200 Malbork

Oferta nr 3

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy:

Agnieszka Łuczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja |Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak

Siedziba lub Miejsce zamieszkania i adres wykonawcy:

Włocławek, Ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryterium oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j.

Siedziba i adres wykonawcy:

Sobolewo, ul. Tygrysia 50, 15-509 Białystok

W/w ofercie przyznano następującą punktację (3 członków komisji przetargowej):

Kryterium cena: 180,00 pkt

Kryterium Jakość Wykonawca otrzymał: 60,00 pkt.

Kryterium: Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał 30,00 pkt.

Łączna punktacja: 270,00 pkt.

Oferta nr 2

Nazwa (firma) wykonawcy:

Heldruk Helena Rąbalska

Siedziba i adres wykonawcy:

Malbork, Ul. Partyzantów 3b, 82-200 Malbork

W/w ofercie przyznano następującą punktację (3 członków komisji przetargowej):

Kryterium cena: 174,48 pkt

Kryterium Jakość Wykonawca otrzymał: 52,50 pkt.

Kryterium: Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał 0,00 pkt.

Łączna punktacja: 226,98 pkt.

Oferta nr 3

Imię i nazwisko wykonawcy:

Agnieszka Łuczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja |Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak

Miejsce zamieszkania i adres wykonawcy:

Włocławek, Ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.