wtorek 24 listopad 2015

MPP-5-2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziekanowice, dnia 24 listopada 2015 r.

Dziekanowice, dnia 24 listopada 2015 r.

Nr postępowania: MPP-5-2015

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. – Studia lednickie.”

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

  1. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

Siedziba i adres wykonawcy:

Warszawa, Ul. Sokołowska 12a 01-142 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia oraz kryterium Jakość i kryterium Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1960,00 zł netto/2058,00 zł brutto.

Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku – 24 h

Kryterium cena: 59,72 pkt

Kryterium Jakość: 25,00 pkt

Kryterium termin: 5 pkt

Łączna punktacja: 89,72 pkt

W/w ofercie przyznano następującą punktację (3 członków komisji przetargowej):

Kryterium cena: 179,16 pkt

Kryterium Jakość Wykonawca otrzymał: 75,00 pkt.

Kryterium: Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał 15,00 pkt.

Łączna punktacja: 269,16 pkt.

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

Siedziba i adres wykonawcy:

Warszawa, Ul. Sokołowska 12a 01-142 Warszawa

Oferta nr 2

Nazwa (firma) wykonawcy:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j.

Siedziba i adres wykonawcy:

Sobolewo, Ul. Tygrysia 50 15-509 Białystok

Oferta nr 3

Nazwa (firma) wykonawcy:

„EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka jawna”

Siedziba i adres wykonawcy:

Włocławek, ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek

Oferta nr 4

Imię i nazwisko wykonawcy:

Agnieszka Łuczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja |Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak

Miejsce zamieszkania i adres wykonawcy:

Włocławek, Ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryterium oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski

Siedziba i adres wykonawcy:

Warszawa, Ul. Sokołowska 12a 01-142 Warszawa

W/w ofercie przyznano następującą punktację (3 członków komisji przetargowej):

Kryterium cena: 179,16 pkt

Kryterium Jakość Wykonawca otrzymał: 75,00 pkt.

Kryterium: Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał 15,00 pkt.

Łączna punktacja: 269,16 pkt.

Oferta nr 2

Nazwa (firma) wykonawcy:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j.

Siedziba i adres wykonawcy:

Sobolewo, Ul. Tygrysia 50 15-509 Białystok

W/w ofercie przyznano następującą punktację (3 członków komisji przetargowej):

Kryterium cena: 110,88 pkt

Kryterium Jakość Wykonawca otrzymał: 73,50 pkt.

Kryterium: Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał 30,00 pkt.

Łączna punktacja: 214,39 pkt.

Oferta nr 3

Nazwa (firma) wykonawcy:

„EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka jawna”

Siedziba i adres wykonawcy:

Włocławek, ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek

Oferta nr 3 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Oferta nr 4

Imię i nazwisko wykonawcy:

Agnieszka Łuczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja |Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak

Miejsce zamieszkania i adres wykonawcy:

Włocławek, Ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

W/w ofercie przyznano następującą punktację (3 członków komisji przetargowej):

Kryterium cena: 180,00 pkt

Kryterium Jakość Wykonawca otrzymał: 39,00 pkt.

Kryterium: Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał 15,00 pkt.

Łączna punktacja: 234,00 pkt.