poniedziałek 19 grudzień 2011

Postępowanie nr MPP – 08 - 2011

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Poznań, dnia 19.12.2011 r.

Postępowanie nr MPP – 08 - 2011

 

 

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 

 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

 

Przez:

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

1. Pytanie wykonawcy: Dotyczy: Ilości jednorazowej dostawy do jednej kotłowni. Prosimy o podanie minimalnej ilości w dostawie do jednej kotłowni?

Wyjaśnienia zamawiającego: Zgodnie z działem III pkt 3 ppkt 1 SIWZ Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia, po każdorazowym złożeniu telefonicznego zamówienia Zamawiającego potwierdzonego faksem w terminie 2 dni od telefonicznego złożenia zamówienia. Zamawiający decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju opałowego do zbiorników oleju w kotłowniach przez okres obowiązywania zawartej umowy. W związku z powyższym o ilości jednorazowej dostawy do jednej lub kilku zbiorników oleju w kotłowniach Zamawiającego, każdorazowo decydował będzie Zamawiający. Zamawiający nie wyklucza możliwości jednorazowej dostawy do kilku zbiorników oleju opałowego.

2. Pytanie wykonawcy: Czy dostawy będą łączone w jednym terminie realizacji? Jeżeli będą łączone, prosimy o podanie minimalnej ilości oleju opałowego w dostawie do dwóch kotłowni?

Wyjaśnienia zamawiającego: Zgodnie z wyjaśnieniami w punkcie 1.

 

3. Pytanie wykonawcy: Czy cena ofertowa oraz fakturowanie odnosi się do temperatury referencyjnej 150 C, co jest zgodne z cennikiem producentów paliw ogłaszanym codziennie na stronach internetowych (ceny wyrażane są w 150C) oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów?

Wyjaśnienia zamawiającego: Tak ,cena ofertowa odnosi się do temperatury referencyjnej 15 stopni C i wytycznymi Ministerstwa Finansów

4. Pytanie wykonawcy: Dotyczy sposobu obliczenia ceny.

Mając na uwadze Państwa zapisy w SIWZ, oraz projekcie umowy dotyczące sposobu wyliczenia ceny ofertowej, oraz jej przyszłych zmian obliczanych w oparciu o bazę cenową producenta wnosimy o:

- ujednolicenie jednostek cenowych przedstawionych w Państwa zamówieniu publicznym z cennikiem producenta, poprzez zmianę ceny za olej opałowy z ceny w zł za litr na cenę w zł za 1 m3 (1000 ltr).

Tylko m3 jako jednostka cenowa spełnia warunek zachowania proporcjonalności w liczeniu i udokumentowaniu zmiany cen u producenta zarówno w odniesieniu do podwyżki jak i obniżki ceny w trakcie trwania umowy (zapis § 4 pkt 1 i 2 projektu umowy).

Uprzejmie wyjaśniamy, że ustalenie ceny sprzedaży wyrażonej w zł za litr nie koresponduje z cennikiem producenta, który przedstawia swoje ceny w zł za 1 m3. Obliczenie ceny ofertowej i przyszłej zmiany ceny po wprowadzeniu nowej ceny przez producenta paliwa wymaga ujednolicenia jednostek cenowych a tym samym zaokrąglenia rachunkowego ceny za 1 litr do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenie to powoduje zmianę ceny w stopniu nieproporcjonalnym do zmiany ceny producenta paliwa.

Przykładowo:

Ceny producenta o 26 zł na 1m3 po jej zaokrągleniu przy ustalaniu ceny za litr oznacza:

Cena przed podwyżką 1000 zł/m3 po zmianie jednostki 1,00 zł/ltr

Cena po podwyżce 1026 zł/m3 po zmianie jednostki 1,03 zł/ltr

Przedstawiona symulacja zmiany ceny paliwa wprowadzona przez producenta przy założeniu, że cena oleju będzie liczona w zł za litr a nie za metr sześcienny będzie powodem nieuzasadnionego wzrostu wartości zamówienia 30 000 ltr o kwotę 120 zł netto tj. ~30 ltr=0,03 m3 oleju opałowego. W związku z powyższym proponujemy jak wyżej.

Wyjaśnienia zamawiającego: Po rozważeniu wniosku wykonawcy zamawiający oświadcza że zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

5. Pytanie wykonawcy: Czy pisemny wydruk ze strony internetowej producenta przedstawiony w dniu dostawy – łącznie z dostawą spełnia warunek pkt III pppkt 6 i XII SIWZ oraz § 4 pkt 1 I 2 wzoru umowy i będzie wystarczającym dokumentem do zmiany ceny?

Wyjaśnienia zamawiającego: Zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) „Podstawą ewentualnej zmiany cen będzie oświadczenie producenta o zmianie ceny w stosunku do ceny z przetargu lub informacja o zmianie cen paliw ogłoszona na stronie internetowej producenta”. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający potwierdza, iż wydruk ze strony internetowej producenta, stanowić będzie informację o zmianę cen paliw w świetle w/w zapisów.

6. Pytanie wykonawcy: Dotyczy §2 projektu umowy. Aby na równi zabezpieczyć interes Kupującego i Sprzedającego, proponujemy, aby w/w zapisy zmodyfikować:

Podstawą sprawdzenia jakości dostarczanego oleju opałowego będzie próbka paliwa pobrana z autocysterny, przed spuszczeniem paliwa do zbiornika Kupującego. W przypadku sporu, co do jakości produktu, analizę próbki przeprowadzi niezależne laboratorium. Wynik badania sporządzony na piśmie z podaniem uzasadnienia, będzie ostateczny i wiążący dla stron.

Wyjaśnienia zamawiającego: Po rozważeniu wniosku wykonawcy, zamawiający oświadcza, iż nie zmodyfikuje §2 projektu umowy o powyższy zapis.