czwartek 22 listopad 2012

ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY

Rezerwat Archeologiczny w Gieczu ogłasza konkurs plastyczny: „Godowe Święto u słowiańskich pradziadów”

Od najdawniejszych czasów rytm ludzkiego życia wyznaczały zmieniające się pory roku. Gody to główne święto zimowe, trwające 12 dni. Dowiedz się i wyobraź sobie jak dawniej świętowano ten szczególny czas.

 

Zasady udziału w konkursie:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów  szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Prace w formacie max. A3 mogą być wykonane dowolną techniką.

3. Prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora pracy, klasa i    nazwa szkoły.

4 Prace należy przesłać na adres Rezerwatu.

5. Termin nadsyłania prac upływa dnia 31. 12. 2012 r.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15. 01. 2013 r.

 

Szczegółowe informacje: tel. 61 285 92 22 oraz promocja@giecz.pl

 

Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu

Oddział MPP na Lednicy

Grodziszczko 2

63 - 012 Dominowo

 

 

Regulamin konkursu pn. „Godowe Święto u słowiańskich pradziadów.”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pn. „Godowe Święto u słowiańskich pradziadów.

2. Organizatorem Konkursu jest:

 

Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu

Oddział MPP na Lednicy

Grodziszczko 2

63-012 Dominowo

 

3. Cele Konkursu:

I  –  zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości;

II  –  zainspirowanie młodych ludzi do własnych poszukiwań i odkryć;

III – rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, także popularyzacja ich twórczości.

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci Organizatora Konkursu oraz dzieci członków Jury.

 

§ 3 Jury

1. Prace będąoceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu, które wyłoni Laureatów oraz przyzna ewentualne wyróżnienia.

2. Pełny skład Jury zostanie pisemnie podany do wiadomości Dyrekcji szkół, których uczniowie wezmą udział w Konkursie, na dwa tygodnie przed terminem jego rozstrzygnięcia.

3. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody oraz ewentualnych wyróżnieńjest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

 

§4 Zasady udziału w Konkursie

1. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może zgłosićtylko jedną pracę plastyczną, o której mowa w pkt. 2 poniżej. Prace zbiorowe nie będąbrane pod uwagę.

2. W Konkursie mogą brać udział tylko prace plastyczne:

 a) wszystkie techniki plastyczne: rysunki, kolaże, prace malarskie -maksymalnie format A3;

3. Prace konkursowe musząbyćutworami, które nie były wcześniej nagrodzone w innych konkursach, nieobciążone wadami prawnymi, obciążeniami lub roszczeniami osób trzecich.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

5. Niepełnoletni uczestnicy Konkursu zobowiązani sądołączyćpisemnązgodęrodzicówlub opiekunów prawnych na udział w Konkursie oraz oświadczenie wyrażające zgodęna podanie danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodęna opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy. Jednocześnie Organizator zastrzega, że nadesłane dane osobowe będąwykorzystane jedynie do realizacji Konkursu

6. Uczestnicy Konkursu przenosząna Organizatora prawo nieodpłatnego i nieograniczonego korzystania z projektu.

7. Prace należy przesłać na adres Organizatora Konkursu tj.:

 

Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu

Oddział MPP na Lednicy

Grodziszczko 2

63-012 Dominowo

 

§5 Miejsce i termin nadsyłania prac

1. Prace należy wysłaćpocztąna adres podany w § 4 pkt. 7, odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami, z dopiskiem „KONKURS” wraz z dokumentami wymienionymi w§ 4 pkt. 5. Każda praca biorąca udział w Konkursie powinna byćopisana w następujący sposób: imięi nazwisko autora pracy, numer klasy, nazwę szkoły. Prace nieopisane w sposób wskazany w niniejszym punkcie nie będą brane pod uwagę.

2. Termin nadsyłania prac upływa dnia 31. 12. 2012 r. Liczy siędata stempla pocztowego.

3. Uczestnik Konkursu przesyła projekt na własny koszt. Organizator nie zwraca nadesłanych prac nadawcy.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15. 01. 2013 r. poprzez opublikowane ich na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Jednocześnie Laureaci i osoby wyróżnione zostanąpowiadomieni pocztą.

 

§ 6 Nagrody i wyróżnienia

1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej:

a) klasy od  0 – 3,

b) klasy od  4 – 6,

c) klasy gimnazjalne.

2. Oprócz nagród głównych Jury może również przyznać wyróżnienia.

3. Nagrodądla Laureatów Konkursu będą nagrody rzeczowe.

4. Wystawienie wszystkich prac oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 26. 01. 2013 r. w Muzeum w Gieczu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwośćnie przyznania nagród głównych lub nie przyznania wyróżnieńz uwagi na niski poziom prac nadesłanych na Konkurs.

6. W przypadku braku wyboru Laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych, o których mowa w §6 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, ze względu na niski poziom prac, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wyboru Laureatów spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz nie wyłonienia Laureatów.

3. Przesłane prace stają się własnościąOrganizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych zmian w nagrodzonym projekcie.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

6. Laureat Konkursu oraz, w przypadku przyznania wyróżnień, osoby wyróżnione przenosząnieodpłatnie na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe bez ograniczeńczasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określonątechnikąegzemplarzy utworu, w tym technikądrukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technikącyfrową, reprodukcji plastycznej, rzeźby, płaskorzeźby wg przedłożonego przez autora wzoru.

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niżokreślony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł miećdo niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7. Osoby, które nie spełniąktóregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadząnieprawdziwe informacje, zostanąautomatycznie wyłączone z Konkursu.

8. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacjątreści niniejszego Regulaminu.

9.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu pn. „Godowe Święto u słowiańskich pradziadów”.

10. Dodatkowych informacji udzielająpracownicy gieckiego oddziału MPP na Lednicy; tel. (61) 28 59 222

Archiwum