poniedziałek 26 październik 2015

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

Postępowanie nr MPP – 4 - 2015

Dziekanowice, dnia 26.10.2015 r.

 

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R.”

przez:

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Pytanie wykonawcy:

„proszę o wyjaśnienie o jakie uzupełnienie zawartości publikacji przed uzgodnionym terminem ( jakim?) jest mowa. Co należy do obowiązków Wykonawcy?

Proszę tez o wyjaśnienie - skąd termin realizacji zamówienia skoro przekazanie plików  na 10 dni przed ale nie wcześniej niż 20.11 a realizacja 15.12.2015 - czyli 3,5 tygodnia, a rubryce V wskazany jest termin 5 dni. Jaki jest zatem ostateczny czas na realizację zamówienia?”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Termin realizacji zamówienie 5 dni” liczone od daty przekazania plików do druku, a data ta nie będzie  wcześniejsza niż 20 listopada, co oznacza, że może być to 21 listopada, ale również  9 grudnia i wtedy termin 5 dni na realizację wyznacza nam dzień odbioru na 14 grudnia.

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

 
 
 

Archiwum