2022-02-07

Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach

(red. J. Wrzesiński, BSL, seria B1, FONTES tom1-2; Lednica 2016)

Cena: 42zł

Niniejsza publikacja dotyczy fragmentu badań jakimi objęte jest wczesnośredniowieczne cmentarzysko w miejscowości Dziekanowice (stan. 22, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie). Odkryte w 1965 roku badane było w trakcie kilku kampanii wykopaliskowych przez ekspedycje związane z MPP na Lednicy. Badaniami objęto obszar ponad 11.800 m2, gdzie wyeksplorowano 1665 grobów, w których zarejestrowano obecność 1730 zmarłych w różnym wieku i płci. Na podstawie dotychczasowych prac możemy powiedzieć, że 51% grobów było „wyposażonych” w rozmaite kategorie przedmiotów. Jedną z najliczniejszych kategorii przedmiotów towarzyszących zmarłym są „monety”. Na omawianym cmentarzysku grobów z monetami odnotowano 128 (co stanowi 14,6% grobów wyposażonych), a w nich zarejestrowano obecność 152 „monet”. Do grobu dostały się monety – zarówno całe jaki i fragmenty. W zespole monet dziekanowickiego cmentarzyska rozpoznano 117 monet – 30 całych i 87 fragmentów, w tym 16 egzemplarzy zidentyfikowano jako prawdopodobne – stan ich zachowania uniemożliwił dokładną identyfikację. Waga zidentyfikowanych fragmentów monet waha się od 0,01 do 0,5 gramów (a także drobiny silnie utlenionego srebra o wadze poniżej 0,01g). Wśród pozostałych „monet” możemy wyróżnić: 28 blaszek srebrnych i 5 fragmentów ozdób (cztery srebrne i jedna złota). W jednym przypadku odnotowano silne zazielenienie kości szczęki i zębów zmarłego co ewidentnie świadczy o umieszczeniu „srebra” w ustach zmarłego.

Autorami opracowania prezentowanego w prezentowanej publikacji są archeolog, antropolog, numizmatyk oraz analityk. Wspólna publikacja daje pełniejszy obraz funkcjonowania zwyczaju obdarowywania zmarłych monetami, ale także pozwala spojrzeć na funkcjonowanie i obecność monet w ówczesnym społeczeństwie oraz na jakość średniowiecznego srebra sugerując miejsca jego pozyskiwania i kierunki napływu.

Publikacja wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu badawczego realizowanego za lata 2015-2016.

 

 

                     

 

                                         

 

Spis treści Tom 1

 

Spis treści Tom 2

 

Zapraszamy do zakupu!