wtorek 17 maj 2011

"Niecodzienne odkrycia w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz"- seminarium naukowe

12 maja br. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się seminarium naukowe pt. „Niecodzienne odkrycia w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz”. Organizatorami obrad była Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

W spotkaniu udział wzięli głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak również przedstawiciele Lasów Państwowych, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Polskiego Związku Łowieckiego.

Sesję rozpoczęło przemówienie prof. dr hab. Janiny Zbierskiej – Kierownik Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Następnie głos zabrał pierwszy referent mgr Przemysław Frankowski, Prezes firmy wydobywającej torf w Nienawiszcz, który nakreślił przyrodnicze uwarunkowania i sposoby zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego torfu.

Drugi referat pt. „Pradzieje Nienawiszczy” wygłosili dr Iwona Sobkowiak-Tabaka z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oddział w Poznaniu oraz mgr Andrzej Kowalczyk z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Referat dotyczył stanu wiedzy o osadnictwie w rejonie Nienawiszczu, prezentował efekt prowadzonych latem 2010 r. prac wykopaliskowych i wstępne wyniki badań odkopanych przedmiotów, kości i poroży.

Trzeci referat pt. „Zwierzęta Wielkopolski w dawnych czasach” wygłosił prof. dr hab. Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Znany na całym świecie archeozoolog na przykładzie przeprowadzonych setek analiz odpadów konsumpcyjnych odkopywanych na stanowiskach archeologicznych przedstawił zwierzęta – kręgowce, żyjące w średniowieczu i porównał je ze współczesnymi. Poruszył temat preferencji konsumpcyjnych ludzi żyjących w średniowieczu, okresie nowożytnym i w czasach współczesnych.

Ostatni referat pt. „Jelenie sprzed 8 tysięcy lat” wygłosił dr Tomasz Sobalak - Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Łopuchówko. Referent przedstawił ewolucję jelenia, którego przodkowie na ziemi pojawili się około 60 mln lat temu. Dokładnie opisał znalezione w kopalni torfu poroża, wydatowane metodą radiowęglową C14 na 8400 lat. Porównał okazy ze współczesnymi trofeami, omówił rolę jaką pełnią poroża u jeleni.

Seminarium zakończyła prezentacja najciekawszych przedmiotów wykopanych w kopalni torfu. Wyniki badań jeszcze przez dłuższy czas były omawiane przez referentów i zaproszonych gości, dyskusja na ten temat przeniosła się następnie do kuluarów.

 

  

Archiwum