wtorek 22 październik 2013

„Gród piastowski w Gieczu – geneza, funkcja, kontekst” – już po konferencji!

Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu

W dniach 14 i 15 października 2013 roku w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa – ostatnie przedsięwzięcie naszego muzeum związane z obchodami Roku Jubileuszu 50-lecia Gieckiego Rezerwatu. Zorganizowano je przy współpracy z Ośrodkiem Badań Pradziejowych i Wczesnośredniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu. Pretekstem do spotkania licznego grona archeologów, historyków, numizmatyków, historyków sztuki i antropologów z całej Polski (a w przypadku tych ostatnich również z USA) były wyniki prac wykopaliskowych wznowionych na terenie Giecza w ostatniej dekadzie XX w., które to pozwoliły na nowe spojrzenie na znaczenie tego miejsca dla rodu Piastów oraz rolę tego ośrodka grodowego w procesie kształtowania się piastowskiego władztwa, czy inaczej - polskiej państwowości. Obrady organizatorzy konferencji zadedykowali pamięci zmarłej w sierpniu br. Pani Profesor Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, która przez ostatnie dwie dekady była wybitnym, niestrudzonym, i niezastąpionym konsultantem badań archeologicznych realizowanych w Gieczu.

Zarówno pierwszy dzień konferencji, który poświęcony był prezentacji Giecza w świetle źródeł archeologicznych, jak i drugi, kiedy historycy zaprezentowali wyniki swoich przemyśleń na temat Giecza w oparciu tylko o źródła pisane, owocował burzliwymi dyskusjami prowadzonymi nie tylko na sali obrad, lecz również w kuluarach, czyli „w żółtych płomieniach liści” jesiennego piastowskiego grodziska. Dopisująca nam złota polska jesień pozwoliła na kontynuację rozmów podczas spaceru po Gieczu i okolicach, w trakcie którego nasi goście rozpoczynając swoją wędrówkę od tajemniczego Wzgórza Górzno, zaznajamiali się z terenem badań – głównym tematem ożywionych dyskusji.

W przyszłym roku (2014) ukaże się publikacja, w której zawarte będą przemyślenia i uwagi naukowców biorących udział w gieckich obradach.

T.Krysztofiak

 

Fot. A. Ziółkowski

Archiwum