poniedziałek 04 grudzień 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

Dziekanowice, dnia 04 grudnia 2017 r.

Postępowanie nr MPP/6/2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

 

Nr postępowania: MPP/6/2017  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

tel. 61 427 50 10

faks: 61 427 50 20

www.lednica.pl

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  1. kwotę brutto: [1 045 500  ] zł brutto (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy pięćset 00/100) brutto.

 

 

  1. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

HUNTERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Grodzisk Wielkopolski, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółdzielnia „DOZÓR” w Gnieźnie (Lider)

Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą Biuro Ochrony A-Z Sławomir Karczewski (Partner 1)

Robert Malinger prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dozór Plus Robert Malinger (Partner 2)

Siedziba oraz adres siedziby:

Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno (Lider)

Suchy Las, ul. W. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las (Partner 1)

Czerniejewo, ul. Pałacowa 14/2, 62-250 Czerniejewo (Partner 2)

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Otium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Lider)

PROTECTOR FIDES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner 1)

PROTECTOR FIDES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Partner 2)

Biuro Ochrony „VIGOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner 3)

Siedziba oraz adres siedziby:

Plewiska, ul. Szkolna 73, 62-024 Plewiska (Lider)

Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań  (Partner 1)

Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań (Partner 2)

Poznań, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań (Partner 3)

 

 

 

  1. Cena, Czas reakcji grupy interwencyjnej

 

Oferta nr 1:

Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego;

Cena netto: 848.128,32 zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 32/100)

Kwota brutto: 1.043.197,83 zł (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 83/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie 195.069,51 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 51/100)

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

Cena jednostkowa netto za rbh: 19,33 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 33/100)

Stawka podatku VAT: 23%

Planowana ilość: 182 rbh

Cena jednostkowa brutto/rbh: 23,78 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote 78/100)

Cena łączna usługi objętej prawem opcji: 4.327,96 zł brutto (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych 96/100)

 

Czas reakcji grupy interwencyjnej: 14 minut

 

Oferta nr 2:

Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego:

Cena netto: 849.139,20 zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 20/100)

Kwota brutto: 1.044.441,22 zł (słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 22/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 195.302,02 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote 02/100)

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

Cena jednostkowa netto za rbh: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)

Stawka podatku VAT: 23%

Planowana ilość: 182 rbh

Cena jednostkowa brutto/rbh: 24,60 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100)

Cena łączna usługi objętej prawem opcji: 4.477,20 zł (słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 20/100)

 

Czas reakcji grupy interwencyjnej: poniżej 15 minut

 

Oferta nr 3:

Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego:

Cena netto: 764.225,28 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 28/100)

Kwota brutto: 939.997,09 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 09/100)

W tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie: 175.771,81 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 81/100)

 

Cena ofertowa za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

Cena jednostkowa netto za rbh: 15,12 zł (słownie: piętnaście złotych 12/100)

Stawka podatku VAT: 23%

Planowana ilość: 182 rbh

Cena jednostkowa brutto/rbh: 18,60 zł (słownie: osiemnaście złotych 60/100)

Cena łączna usługi objętej prawem opcji: 3385,20 zł (słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 20/100)

 

Czas reakcji grupy interwencyjnej: poniżej 15 minut