piątek 16 grudzień 2016

Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu

I pod koniec roku ukazało się kompleksowe, dwujęzyczne (polsko-angielskie) opracowanie najliczniejszego w Wielkopolsce zbioru numizmatów pozyskanych z badań jednego stanowiska!

Kolekcja ta pochodzi z wielofunkcyjnego wczesnośredniowiecznego stanowiska nr 4 w Gieczu (miejsce o przypuszczalnie kultowym charakterze, osada?, cmentarzysko) sąsiadującego z jednym z najważniejszych grodów piastowskich. Obejmuje ona 1203 monet datowanych w szerokim przedziale czasowym (1. poł. X–1. poł. XX w.) pozyskanych w latach 1959-2013 podczas prac wykopaliskowych oraz dzięki powierzchniowej prospekcji tego miejsca przy użyciu wykrywacza metali. Tak bogaty zespół numizmatów datowanych na okres prawie tysiąclecia stanowi wyjątkowy przyczynek do pełnego poznania specyfiki obiegu monetarnego i przemian kulturowej funkcji monety – od początku pojawiania się pierwszych monet w obrębie domeny piastowskiej aż po czasy prawie nam współczesne. Jest to publikacja 3-tomowa. Tom 1, oprócz numizmatycznych opracowań zespołu dirhemów (dirhemy), średniowiecznych monet zachodnioeuropejskich oraz nowożytnych zawiera też wyniki badań metalograficznych wybranych 400 egzemplarzy średniowiecznych. Tom 2 to ilustrowany katalog kolekcji z notami w języku polskim, w tomie 3, w całości anglojęzycznym, znajdują się tłumaczenia wszystkich not katalogowych.

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

 

„Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu”, red. T. Krysztofiak, A.M. Wyrwa

 

Tom 1 – spis treści

Przedmowa (Andrzej M. Wyrwa)/15

Teresa Krysztofiak

Stanowisko nr 4 w Gieczu w świetle badań archeologicznych/17

Grzegorz Arkuszewski, Borys Paszkiewicz Monety orientalne z Giecza/59

Maciej Syty Monety zachodnioeuropejskie i nowożytne/77

Borys Paszkiewicz Pierścień z motywem monetarnym/151

Halina Młodecka Wyniki analiz składu chemicznego wybranych monet ze stanowiska nr 4 w Gieczu/159

Borys Paszkiewicz Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu w świetle badań metalograficznych/185 Borys Paszkiewicz Giecz 4 – monety ze „stanowiska wydajnego” (podsumowanie)/233

Wykaz cytowanej literatury/245

Archiwum