środa 07 sierpień 2019

MPP-01-2019 Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 4 dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

1. Zmianie ulega załącznik 5_ST_7 Opisu przedmiotu zamówienia

Było:

5_ST_7 Elewacja budynków A1 i A2

Jest:

5_ST_7 Uzupełniająca Specyfikacja Techniczna Zewnętrznych Fasad Aluminiowo-Szklanych.

 

2. Zmianie ulega zapis punktu 3.1 litera c) skróconego opisu przedmiotu zamówienia.

Było:

c) opracowanie projektu warsztatowego fasad szklanych i aluminiowoszklanych z uwzględnieniem rozwiązań i wytycznych wynikających z Załączników nr B.1_PW_1 oraz B.2_ST_7 do OPZ;

Jest:

c) opracowanie projektu warsztatowego fasad szklanych i aluminiowoszklanych z uwzględnieniem rozwiązań i wytycznych wynikających z Załączników nr B.1_PW_1 oraz B.5_ST_7 do OPZ;

 

 

Powyższe modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

 

 

 

Załączniki:

 zmienione zapisy skróconego opisu przedmiotu zamówienia

 zmienione zapisy opisu przedmiotu zamówienia

 zał. B.5_ST_7