czwartek 25 lipiec 2019

MPP/01/2019 Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

Działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią:

 

1. W związku z planowanym udziałem w przetargu nieograniczonym pn.: DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z uwagi ilość materiałów do opracowania i skalkulowania prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.08.2019r.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na przesunięcie terminu składnia ofert.

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.