piątek 30 październik 2015

MPP-03-2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dziekanowice, dnia 30 października 2015 roku

 

Postępowanie nr MPP-03-2015

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”

Nr postępowania: MPP-3-2015 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Uzasadnienie

W dniu 29 października 2015 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez wykonawców:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Impel Security Polska sp. z o.o.

Partner 1: Impel Provider Security Partner sp. z o.o. sp.k.

Partner 2: Impel Monitoring Polska sp. z o.o. sp.k.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 1: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 2: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Cena oferty: 764.840,04 zł netto/940.753,25 zł brutto

Czas reakcji grupy interwencyjnej: 30 minut.

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Hunters sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Grodzisk Wlkp., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Cena oferty: 735.366,80 zł netto/904.501,16 zł brutto

Czas reakcji grupy interwencyjnej: 20 minut.

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Agencja Ochrony Osób i Mienia „Guard – Service” spółka z o.o.

Partner 1: GUARD-SYSTEMY sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Poznań, ul. Tatrzańska 6a, 60-413 Poznań

Partner 1: Poznań, ul. Tatrzańska 6a, 60-413 Poznań

Cena oferty: 844.000,00 zł netto/1.038.120,00 zł brutto

Czas reakcji grupy interwencyjnej: 25 minut.

Oferta nr 4:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 1: Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Adam Urbanek

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 1: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Cena oferty: 421.724,16 zł netto/518.720,72 zł brutto

Czas reakcji grupy interwencyjnej: 15 minut.

Oferta nr 5

Konsorcjum:

Konsorcjum: DGP Security Partner sp. z o.o. – Lider

DGP Dozorbud Grupa Polska sp. z o.o.– partner 1

Siedziba i adres wykonawcy:

Katowice, ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

Legnica, ul. N.M. Panny 5e, 59-200 Legnica - partner 1

Cena oferty: 561.623,04 zł netto/690.796,34 zł brutto

Czas reakcji grupy interwencyjnej: 20 minut

 

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający tj. kwotę 400.000,00 zł netto/492.000,00 zł brutto.

Oferta z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z Działem XIII SIWZ kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu były cena (90%) i czas reakcji grupy interwencyjnej (10 %). Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta
z najniższa ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Mając powyższe na uwadze zamawiający odstąpił od badania ofert złożonych
w postępowaniu, co jest zgodne z uzasadnieniem do ustawy zmieniającej ustawę Pzp z dniem 29 stycznia 2010 w części dotyczącej zmiany art. 93 ust. 1 pkt. 4 (art. 1 pkt. 21 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 09.223.1778):  „Jednocześnie proponuje się zmianę art. 93 ust. 1 pkt. 4 w taki sposób, aby zamawiający mógł unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli cena z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówien