środa 09 listopad 2011

MPP-07-2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr postępowania: MPP-07-2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziekanowice, dnia 09 listopada 2011 r.

 

Nr postępowania: MPP-07-2011

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.

 

Druk oraz dostawa książki pt. „Srebrny naszyjnik z kaptorgami i krzyżowatą zawieszką z Dziekanowic” oraz powiązane z nim: skład, łamanie tekstów, redakcja techniczna, naświetlanie, oprawa.

 

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

I.               Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

 

Nazwa (firma) wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

„JANTER” s.c.

Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz

Siedziba i adres wykonawcy:

Ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 6.457,50 zł brutto (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i 50/100) i jest ceną najniższą.

 

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 500 pkt

Łączna punktacja: 500 pkt

 

II.             Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1

Agencja Reklamowo – Wydawnicza

Ul. Kutrzeby 15, 05 – 082 Stare Babice

 

Oferta nr 2

Oficyna Drukarska

Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12a, 01 – 142 Warszawa

 

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

„JANTER” s.c.

Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz

Ul. Chrobrego 41, 11 – 300 Biskupiec

 

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„FORMATOR” S-ka z o.o.

ul. Grudziądzka 163, 87 -100 Toruń

 

Oferta nr 5

MERITUM Bożena Zimmermann

ul. Bluszczowa 19, 85 – 361 Bydgoszcz

 

 

 

III.           Zamawiający działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wzywa Wykonawców do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną.