poniedziałek 26 październik 2015

MPP-3 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

Postępowanie nr MPP – 3 - 2015

Dziekanowice, dnia 26.10.2015 r.

 

Postępowanie nr MPP – 3 - 2015

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”

 

przez:

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Pytanie wykonawcy:

„W związku z podejściem do przetargu na "Ochronę Obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy" Zamawiający w SIWZ wymaga certyfikat ISO zgodne z wymogami normy ISO 9001 oznaczony PN-EN ISO 9001/2009 w zakresie świadczenia ochrony fizycznej osób i mienia lub dokument równoważny wydany przez odpowiedni podmiot uprawniony do kontroli jakości. W związku z powyższym z naszej strony zapytanie: Czy dokument  w załączeniu  spełnia wymagania SIWZ?”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający nie dokonuje oceny przesłanych dokumentów, które nie stanowią treści oferty lub są elementem oferty. Ustawa Pzp nie przewiduje takiego trybu.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, Zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.

Tę możliwość potwierdza także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, np. w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 111/08), Izba wskazała, co następuje: „Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością staje się coraz bardziej powszechnym i oczekiwanym w obrocie gospodarczym zjawiskiem. Posiadanie sytemu zarządzania jakością świadczy o wdrożeniu procedur dotyczących kontroli jakości zgodnie z normami europejskimi.”

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.