poniedziałek 26 październik 2015

MPP-4 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

Postępowanie nr MPP – 4 - 2015

Dziekanowice, dnia 26.10.2015 r.

 

Postępowanie nr MPP – 4 - 2015

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R.”

przez:

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Pytanie wykonawcy:

„proszę o wyjaśnienie o jakie uzupełnienie zawartości publikacji przed uzgodnionym terminem (jakim?) jest mowa. Co należy do obowiązków Wykonawcy?

Proszę tez o wyjaśnienie - skąd termin realizacji zamówienia skoro przekazanie plików  na 10 dni przed ale nie wcześniej niż 20.11 a realizacja 15.12.2015 - czyli 3,5 tygodnia, a rubryce V wskazany jest termin 5 dni. Jaki jest zatem ostateczny czas na realizację zamówienia?”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Uzupełnienie zawartości publikacji – dot. uzupełnień jakie teoretycznie mogą nastąpić w przypadku konieczności naniesienia poprawek (głównie literówki, jakie może dostrzec Zleceniodawca już po oddaniu materiałów dodruku). W praktyce sytuacja taka pojawia się rzadko i dotyczy tych produkcji, które nie zostały jeszcze wydrukowane. Czyli jeśli termin rozpoczęcia druku ustala się np. na 30 listopada, to Zleceniodawca ma prawo 27 listopada wymienić plik do druku.

Termin realizacji zamówienie 5 dni liczone od daty przekazania plików do druku, a data ta nie będzie  wcześniejsza niż 20 listopada, co oznacza, że może być to 21 listopada, ale również  9 grudnia i wtedy termin 5 dni na realizację wyznacza nam dzień odbioru na 14 grudnia.

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.