wtorek 16 lipiec 2013

MPP-5-2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr postępowania: MPP-5-2013

Dziekanowice, dnia 16 lipca 2013 r.

 

Nr postępowania:  MPP-5-2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

  1. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum:

PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 1: Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Adam Urbanek

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: ul. Jawornicka 8, 60-161 Poznań

Partner 1: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 411.318,47 zł brutto (słownie: czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych i 47/100) i jest ceną najniższą.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 400  pkt

Łączna punktacja:  400 pkt

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Zone Hunters sp. z o.o. sp.k.

Partner 1: Safe Hunters  sp. z o.o. sp.k.

Partner2: Grupa Hunters sp. zo.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Partner 1: Ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Partner 2: Ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp.

2) Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum:

PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 1: Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Adam Urbanek

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: ul. Jawornicka 8, 60-161 Poznań

Partner 1: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

3) Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Jantar 2 sp. z o.o.

Partner 1: Jantar sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

Partner 1: Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

4) Nazwa (firma) wykonawcy:

Makropol sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań

5) Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja Ochrony „Pewność” sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryterium oceny oraz punktację łączną.

1) Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Zone Hunters sp. z o.o. sp.k.

Partner 1: Safe Hunters  sp. z o.o. sp.k.

Partner2: Grupa Hunters sp. zo.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Partner 1: Ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Partner 2: Ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Kryterium cena: 387,10 pkt.

Łączna punktacja: 387,10 pkt.

 

2) Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum:

PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 1: Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Adam Urbanek

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: ul. Jawornicka 8, 60-161 Poznań

Partner 1: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Kryterium cena: 400,00 pkt

Łączna punktacja: 400,00 pkt

 

3) Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Jantar 2 sp. z o.o.

Partner 1: Jantar sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

Partner 1: Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

Kryterium cena: 373,83 pkt

Łączna punktacja: 373,83 pkt

 

4) Nazwa (firma) wykonawcy:

Makropol sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań

Kryterium cena: 393,04 pkt.

Łączna punktacja: 393,04 pkt.

 

5) Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja Ochrony „Pewność” sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

Kryterium cena: 381,42 pkt.

Łączna punktacja: 381,42 pkt.