środa 09 grudzień 2015

MPP-8-2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziekanowice, 9 grudnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych p.n. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA

 

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. – „publikacja ”Monety z Giecza. Stanowisko nr 4"

 

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

I. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j.

Siedziba i adres Wykonawcy Sobolewo, Ul. Tygrysia 50, 15-509 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia oraz kryterium Jakość i kryterium Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku. Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 48300,00 zł netto/ 50715,00 zł brutto i jest ceną najniższą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. W kryterium Cena Wykonawca otrzymał: 50,00 pkt. W kryterium Jakość Wykonawca otrzymał 25,00 pkt. W kryterium Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał 10,00 pkt. Łączna punktacja: 85,00 pkt. W/w ofercie przyznano następującą punktację (3 członków komisji przetargowej): Kryterium cena: 150,00 pkt. Kryterium Jakość Wykonawca otrzymał: 75,00 pkt. Kryterium: Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał 30,00 pkt. Łączna punktacja: 255,00 pkt.

 

II. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty: Oferta nr 1

 

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy: Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j. Siedziba i adres Wykonawcy Sobolewo, Ul. Tygrysia 50, 15-509 Białystok

 

Oferta nr 2

 

Nazwa (firma) wykonawcy: Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski Siedziba i adres wykonawcy: Warszawa, Ul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa

 

III. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryterium oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1

 

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy: Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j. Siedziba i adres Wykonawcy Sobolewo, Ul. Tygrysia 50, 15-509 Białystok W/w ofercie przyznano następującą punktację (3 członków komisji przetargowej): Kryterium cena: 150,00 pkt. Kryterium Jakość Wykonawca otrzymał: 75,00 pkt. Kryterium: Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał 30,00 pkt. Łączna punktacja: 255,00 pkt.

 

Oferta nr 2

 

Nazwa (firma) wykonawcy: Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski Siedziba i adres wykonawcy: Warszawa, Ul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa W/w ofercie przyznano następującą punktację (3 członków komisji przetargowej): Kryterium cena: 95,91 pkt. Kryterium Jakość Wykonawca otrzymał: 120,00 pkt. Kryterium: Termin uzupełnienia zawartości publikacji przed uzgodnionym wcześniej terminem druku Wykonawca otrzymał 0 pkt. Łączna punktacja: 215,91 pkt.