wtorek 08 grudzień 2015

MPP/9/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziekanowice, dnia 8 grudnia 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

Nr postępowania: MPP/9/2015 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  1. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: PROTECTOR SERVICE sp. z o.o.

Partner 1: PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 2: Biuro Ochrony „VIGOR” sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 1: ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 2: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: cena za realizację zamówienia oraz Kryterium Ilość pracowników ochrony zatrudnionych na umowę o pracę.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi: 245.021,76 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych netto 76/100), 301.376,76 zł brutto (słownie: trzysta jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych brutto 76/100).

Cena za realizację zamówienia objętego prawem opcji: 36,90 zł brutto/rbh x 92 rbh = 3.394,80 zł brutto

Czas reakcji: 14,59 min

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 90,00 pkt.

W kryterium Czas reakcji Wykonawca otrzymał 10 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 300,00 pkt.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 270,00 pkt

Kryterium Czas reakcji: 30,00 pkt.

Łączna punktacja: 300,00 pkt

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Impel Security Polska sp. z o.o.

Partner 1: Impel Provider Security Partner sp. z o.o. sp.k.

Partner 2: Impel Monitoring sp. z o.o. sp.k.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 1: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 2: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Oferta nr 2

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: PROTECTOR SERVICE sp. z o.o.

Partner 1: PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 2: Biuro Ochrony „VIGOR” sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 1: ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 2: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Impel Security Polska sp. z o.o.

Partner 1: Impel Provider Security Partner sp. z o.o. sp.k.

Partner 2: Impel Monitoring sp. z o.o. sp.k.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 1: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 2: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 57,51 pkt.

W kryterium Czas reakcji Wykonawca otrzymał 5 pkt.

Łączna punktacja: 62,51 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 300,00 pkt.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 187,53 pkt

Kryterium Czas reakcji: 15,00 pkt.

Łączna punktacja: 202,53 pkt

Oferta nr 2

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: PROTECTOR SERVICE sp. z o.o.

Partner 1: PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 2: Biuro Ochrony „VIGOR” sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 1: ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 2: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 90,00 pkt.

W kryterium Czas reakcji Wykonawca otrzymał 10 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 300,00 pkt.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 270,00 pkt

Kryterium Czas reakcji: 30,00 pkt.

Łączna punktacja: 300,00 pkt